Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
West BetuweStaatscourant 2019, 56849Ruimtelijke plannenVoorontwerpbestemmingsplan “Hoevenseweg 5 en 6” te Enspijk, gemeente West Betuwe

Logo West Betuwe

Inspraak

Met ingang van donderdag 17 oktober 2019 ligt voor zes weken het voorontwerp van het bestemmingsplan “Hoevenseweg 5 en 6” te Enspijk van de gemeente West Betuwe ter inzage. 

Toelichting op de planstukken

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om twee naast elkaar gelegen voormalige agrarische bedrijfscomplexen om te vormen naar een bedrijf gericht op recreatie en toerisme met horeca-activiteiten. De agrarische bedrijfsgebouwen op het perceel Hoevenseweg 6 zullen plaats maken voor een groepsaccommodatie voor verblijfsrecreatie. Op het perceel Hoevenseweg 5 zullen de bestaande niet-agrarische activiteiten (bekend onder de naam Boerengoed Enspijk) verder worden uitgebreid met onder meer een restaurantfunctie. De agrarische activiteiten zullen in ondergeschikte vorm (voorlopig) aanwezig blijven.

Voor de inpassing van het bedrijf is een landschapsplan opgesteld. Rondom de bestaande en nieuwe bedrijfsbebouwing komt een afschermende groenstrook (bestaande beplanting en deels nieuwe beplanting).

Raadplegen planstukken

De planstukken zijn te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl . Het bestemmingsplan heeft het planidentificatienummer: NL.IMRO.1960.BPHoevenseweg5en6-VO01

De ter inzage gelegde stukken kunt u verder op afspraak inzien bij het Klantencontactcentrum op het gemeentehuis te Geldermalsen (adres: Kuipershof 2, 4191 KH Geldermalsen). Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). U bereikt ze via (0344) 579314 of info@odrivierenland.nl

Reageren

Gedurende de termijn van terinzagelegging (t/m woensdag 27 november 2019) kan een ieder een schriftelijke reactie (geen e-mail) sturen naar het college van B&W van de gemeente West Betuwe, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen. Indien u een mondelinge reactie wilt geven dan dient u hiervoor, uiterlijk één week voor het einde van de ter inzage termijn, eerst een afspraak te maken via Team Leefomgeving: 0345-728802; alleen tijdens kantoortijden).

Verdere procedure

Gelijktijdig met de inspraakfase krijgen diverse instanties (provincie en waterschap) de mogelijkheid om te reageren op het voorontwerpplan (= wettelijk vooroverleg artikel 3.1.1 Bro).

Na afloop van de inspraak- en vooroverlegfase zal het college van B&W de binnengekomen reacties beoordelen en zo nodig de planstukken wijzigingen of aanvullen. Vervolgens zal het (aangepaste) bestemmingsplan als ontwerp opnieuw ter inzage worden gelegd.