Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WestvoorneStaatscourant 2019, 56709Ruimtelijke plannenDefinitief wijzigingsplan, Langeweg 8 Rockanje, gemeente Westvoorne

Logo Westvoorne

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat zij het wijzigingsplan "Langeweg 8 Rockanje” hebben vastgesteld met toepassing van de wijzigingsprocedure van artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.6.1 van het bestemmingsplan “Sanering glastuinbouw Blindeweg/Langeweg”.

 

Met het wijzigingsplan is het agrarische bestemmingsvlak van het perceel gewijzigd in een woonbestemming voor maximaal één vrijstaande woning. Het unieke identificatienummer van het definitieve wijzigingsplan is NL.IMRO.0614.1210wplangeweg8-0100.

Het definitieve wijzigingsplan ligt vanaf morgen gedurende zes weken ter inzage bij het Servicepunt in het gemeentehuis in Rockanje. De openingstijden van het Servicepunt zijn: maandag, dinsdag en donderdag van 8.00 tot 17.00 uur, woensdag van 8.00 tot 18.30 uur en vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur. Het definitieve wijzigingsplan ligt ook digitaal ter inzage (zie www.ruimtelijkeplannen.nl).

 

Gedurende deze termijn kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019 2500 EA Den Haag.

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het wijzigingsplan in werking treedt daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, treedt dit besluit niet eerder in werking dan nadat op dit verzoek is beslist.

 

Rockanje, 16 oktober 2019

De burgemeester en wethouders van Westvoorne