Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenStaatscourant 2019, 5659Ruimtelijke plannenGemeente Heerlen - Vaststelling bestemmingsplan "Heerlerbaan 232-240"

Logo Heerlen

Burgemeester en wethouders van Heerlen maken bekend dat de raad van de gemeente Heerlen bij besluit van 30 januari 2019 het bestemmingsplan 'Heerlerbaan 232-240' met IMRO-idn: NL.IMRO.0917.BP040100W000006-0401 en ondergrond (o_NL.IMRO.0917.BP040100W000006-0401.dxf) heeft vastgesteld. De raad heeft tevens besloten geen exploitatieplan vast te stellen.

 

Het bestemmingsplan “Heerlerbaan 232-240” heeft het karakter van een beheerplan en maakt in beginsel geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Dit betekent dat in eerste instantie enkel vigerende rechten in het nieuwe plan worden overgenomen. Vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening is de wijze van bestemmen wel afgestemd op actueel vastgesteld beleid en geldende wetgeving. In de bij dit plan behorende toelichting zijn de gemaakte keuzes gemotiveerd. Het plangebied omvat depercelen gelegen aan de Heerlerbaan 232-240 en de Wienweg.

 

TERINZAGELEGGING

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 1 februari 2019 gedurende zes weken ter inzage bij de Infobalie in de Publiekshal in het Stadhuis van de gemeente Heerlen, Geleenstraat 27, op maandag, dinsdag, vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur en op woensdag en donderdag van 8.30 tot 20.00 uur.

 

Het bestemmingsplan (inclusief de bronbestanden) kan tevens, gedurende de periode van terinzagelegging, digitaal worden ingezien via het landelijke portaal www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

REAGEREN

Gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Beroep kan alléén worden ingediend door:

- de belanghebbenden die op tijd hun zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend tijdens de termijn van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan,

- de belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend tijdens deze termijn.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tevens bestaat de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen en een verzoek om voorlopige voorziening in de dienen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de genoemde site van de Raad van State staan de exacte voorwaarden vermeld.

Degene die beroep instelt kan binnen de genoemde termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

INWERKINGTREDING

Het besluit van de raad en daarmee het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de gestelde termijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Voor verdere vragen over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer M. Linders van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling (tel.nr. 14045).

 

Heerlen, 31 januari 2019,

Burgemeester en wethouders van Heerlen