Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Súdwest-FryslânStaatscourant 2019, 56519Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan Blauwhuis - De Sylroede 3, kavel 9, Súdwest-Fryslân

Logo Súdwest-Fryslân

De gemeenteraad van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft op 3 oktober 2019 het bestemmingsplan Blauwhuis - De Sylroede 3 kavel 9 ongewijzigd vastgesteld. Burgemeester en wethouders maken daarom bekend dat dit bestemmingsplan ter inzage ligt.

Wat houdt dit bestemmingsplan in?

Het bestemmingsplan en regelt de bouwmogelijkheid voor een vrijstaande woning in aansluiting op de bestaande nieuwbouw woningen aan de Sylroede in Blauwhuis, ten noorden van de Jacobidyk.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

Het vastgestelde bestemmingsplan kunt u inzien vanaf 15 oktober 2019 tot en met 25 november 2019. Dit kan bij het gemeenteloket aan de Marktstraat 8 in Sneek.

U kunt het bestemmingsplan ook bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

Het planidentificatienummer van het vastgestelde bestemmingsplan is: NL.IMRO.1900.2018middBPbhsylr3-vast

Hoe kunt u reageren?

Als u het niet eens bent het besluit, dan kunt u in beroep gaan. Let erop dat u dit doet binnen de bovengenoemde inzagetermijn.

Wie kan beroep indienen?

Belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat waren een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen het besluit, kunnen beroep indienen.

U kunt uw beroepschrift sturen aan: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag

Wilt u de uitspraak op beroep niet afwachten?

Dan kunt u vragen om een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De rechter zal dan snel naar uw verzoek kijken en alvast een voorlopige uitspraak doen.

Het bestemmingsplan is geldig vanaf 26 november 2019. Ook als u een beroepschrift heeft ingediend. Als er een voorlopige voorziening is aangevraagd geldt het bestemmingsplan pas als er een uitspraak door de rechter is gedaan.