Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gemert-BakelStaatscourant 2019, 56341Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan “De Mortel Zuidrand” ter inzage

Logo Gemert-Bakel

Burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening in combinatie met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “De Mortel Zuidrand” ter inzage ligt.

Het plan houdt in hoofdzaak in dat een herontwikkeling plaatsvindt waarbij 12 nieuwe woon-werkkavels uitgegeven worden waarbij ruimte wordt geboden voor woningen in combinatie met bedrijvigheid. Daarnaast zijn er nog twee bedrijven in het plangebied die hun huidige functie behouden. Tenslotte geeft het plan invulling aan de gemeentelijke doelstelling om dit gebied een opknapbeurt te geven en de ruimtelijke kwaliteit van deze kernrand te vergroten.

Parallel met de procedure van het ontwerpbestemmingsplan “De Mortel Zuidrand” wordt het verzoek tot herbegrenzing van het “zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling” overeenkomstig de provinciale Verordening Ruimte Noord Brabant in procedure gebracht met in achtneming van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) door het de motivering van het verzoek (onderdeel van de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan) eveneens gedurende zes weken ter inzage te leggen;

Stukken inzien

Het ontwerpbestemmingsplan alsmede de motivering van het verzoek tot herbegrenzing van de aanduiding “zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling” ligt met ingang van 14 oktober 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Hiervoor kunt u een afspraak maken. Het ontwerp van het bestemmingsplan is ook digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze indienen

Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld binnen de hierboven vermelde termijnschriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan of op de herbegrenzing van de provinciale aanduiding “zoekgebied stedelijke ontwikkeling” kenbaar te maken bij de gemeenteraad van Gemert-Bakel via Postbus 10.000, 5420 DA te Gemert. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u een afspraak maken via www.gemert-bakel.nl.

Gemert, 14 oktober 2019