Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmersfoortStaatscourant 2019, 56290VerkeersbesluitenVerkeersbeesluit gemeente Amersfoort wijk Zielhorst: het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op de Stradivariusstraat ter hoogte van nummer 7.

Logo Amersfoort

DIR/SO/Docsnr.: 6078344

Burgemeester en wethouders van Amersfoort,

Gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer,

Overwegende

dat op de Stradivariusstraat ter hoogte van nummer 7 te Amersfoort, op grond van zijn of haar handicap nabij het woonadres van de houder van het kenteken 85-BP-SX, een parkeervak met het kenteken van het motorvoertuig is aangeduid met daarbij het bord E6 uit de Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

dat door omstandigheden deze gehandicaptenparkeerplaats kan worden opgeheven;

dat deze verkeersmaatregel genomen wordt overeenkomstig artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994;

dat overleg met de politie heeft plaatsgevonden, waarin de verkeersspecialist van de politie akkoord ging met onderstaand besluit;

dat de parkeerplaats gelegen is binnen de gemeente Amersfoort.

BESLUIT

 

  • 1.

    om de gehandicaptenparkeerplaats met het kenteken 85-BP-SX nabij het woonadres van de houder op de Stradivariusstraat ter hoogte van nummer 7 te Amersfoort op te heffen.

Amersfoort, 2 oktober 2019

Burgemeester en wethouders van Amersfoort,

Namens deze,

J.W. Boelhouwers,

Afdelingsmanager van de afdeling Stad en Ontwikkeling.

Mededelingen

Iedere belanghebbende die door dit besluit rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan ingevolge van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) na bekendmaking hiervan binnen zes weken

een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van burgemeester en wethouders,

Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de

Algemene Wet Bestuursrecht zijn ondertekend en zijn gedateerd en ten minste uw naam en adres vermelden, een omschrijving van dit besluit en de gronden van het bezwaar. Burgemeester en wethouders verzoeken u in het bezwaarschrift een telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent. Informatie hierover vindt u op de site www.amersfoort.nl/bezwaar.

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter visie bij de Publiekinformatiehal in het Stadhuis,

Stadhuisplein 1, te Amersfoort.