Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgStaatscourant 2019, 56209VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT PROVINCIALE WEG N280 (WEERT - ROERMOND)

Logo Limburg

(Diverse maatregelen tussen KM 16.250 en KM 17.800)

 

(DEFINITIEVE VERKEERSMAATREGELEN)

 

 

GEDEPUTEERDE STATEN VAN LIMBURG

 

 

Bevoegdheidsgrondslag

Gelet op artikel 18 eerste lid, onder b van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW1994) zijn Gedeputeerde Staten bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten in de provincie Limburg.

 

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Op grond van artikel 15, tweede lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

 

Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WVW1994 en artikel 21 Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:

 

 • a.

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • b.

  het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • c.

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • d.

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 

Op basis van bovenstaande overweging en met inachtneming van:

 • de Algemene wet bestuursrecht;

 • de Wegenverkeerswet 1994;

 • het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • het bordenboek (VNVF);

 • uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

 • het mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten zijn wij bevoegd dit besluit te nemen.

 

Motivering

De is in eigendom van en in beheer en onderhoud bij de Provincie Limburg.

De N280 is de belangrijkste oost-westverbinding in Midden-Limburg. Het verkeer op deze weg neemt de laatste jaren flink toe. Vooral in Roermond en omgeving. Daarom willen de Provincie Limburg en de gemeente Roermond dat er een betere verbinding komt tussen de gemeenten Roermond en Leudal. Ook moet de N280 beter aansluiten op de A2, de A73 en de B52 naar Duitsland. Om stad en omgeving goed bereikbaar te houden, is herinrichting van de N280 noodzakelijk.

Vernieuwing van de N280 leidt tot een aantal verbeteringen, zoals de doorstroming en veiligheid van het verkeer, de bereikbaarheid van Roermond en een betere leefomgeving.

Dit verkeersbesluit heeft betrekking op de definitieve inrichting van het wegvak KM 16.250 t/m KM 17.800.

 

Maatregelen op de provinciale weg

De verkeersmaatregelen zijn terug te vinden op bijgevoegde tekeningen met nummer 005491-TEK-23080 en 005491-TEK-23081.

 

Overig

Gelet op artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de politie inzake de handhaafbaarheid.

Gelet op artikel 25 van het BABW is overleg gepleegd met de gemeente Roermond.

Gelet op artikel 26 van het BABW wordt dit besluit bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant en is voor een ieder in te zien op de website van de Staatscourant.

 

BESLUI TEN

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten:

 

 • tot het instellen van een maximum toegestane snelheid van 80km/h op de N280, door het plaatsen van verkeersborden A0150 conform model van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • tot het instellen van een maximum toegestane snelheid van 50km/h op de uitvoegstrook van de N280 naar Hatenboer, door het plaatsen van verkeersborden A0150 conform model van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • tot het instellen van diverse voorrangsregelingen nabij de fietsoversteek op Hatenboer, door het plaatsen van verkeersborden B06 met onderborden OB503OB04 conform model van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het aanbrengen van markeringen in de vorm van haaientanden conform de publicatie 207 Richtlijnen voor de Bebakening en Markering van wegen van het CROW;

 • tot het instellen van een verplicht fietspad, door het plaatsen van verkeersbord G11 conform model van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • tot het instellen van een geslotenverklaring vanaf De Weerd naar de N280 voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25km/h en brommobielen, alsmede fietsers, bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen, door het plaatsen van verkeersbord C09 conform model van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • tot het instellen van een verplichte rijrichting vanaf De Weerd naar de N280, door het plaatsen van verkeersbord D02 conform model van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • tot het instellen van een maximum toegestane snelheid van 50km/h op de N280 nabij hectometerpaal 17,7 Re, door het plaatsen van verkeersbord A0150 conform model van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • tot het instellen van een verplichte rijrichting voor voertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25km/h, door het plaatsen van verkeersbord D05r met onderbord OB05 conform model van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • tot het instellen van een verplichte rijrichting op de N280 ter hoogte van hectometerpaal 17,8 Li, door het plaatsen van verkeersbord D02 conform model van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • de verkeersmaatregelen tevens vast te hebben gelegd op bijbehorende tekeningen met nr. 005491-TEK-23080 d.d. 19-09-2019 en 005491-TEK-23081 d.d. 19-09-2019. Deze tekeningen zijn als bijlage bij dit verkeersbesluit gevoegd.

 

MEDEDELINGEN

 

Nadeelcompensatie

Indien het besluit niettemin schade veroorzaakt, die uitgaat boven het maatschappelijk risico, dan wel ondernemersrisico, en de benadeelde in vergelijking met andere onevenredig zwaar wordt getroffen, kan deze benadeelde de provincie verzoeken deze onevenredige schade te vergoeden. De provincie zal op dit verzoek een separaat besluit nemen. Dit verzoek moet worden gericht aan gedeputeerde staten van Limburg, Juridische Zaken en Inkoop team aansprakelijkheid, postbus 5700, 6202 MA Maastricht.

 

Rechtsbescherming

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de redenen van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg, Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming; Postbus 5700; 6202 MA Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl.

 

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Aldus besloten te Maastricht, oktober 2019

 

Gedeputeerde Staten van Limburg,

Namens dezen,

 

 

 

 

 

J.H.F. Godschalk

Clustermanager Wegbeheer