Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OostzaanStaatscourant 2019, 56160VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT HERINRICHTING ZUIDEINDE OKTOBER 2019

Logo Oostzaan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oostzaan;

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV), het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en het verkeersplan Oostzaan;

Overwegende dat:

• de raad besloten heeft om verkeersmaatregelen te nemen op het Lint

(besluit “Verkeersveiligheid op het Lint ” juli 2017);

• de politie adviseert om bij het instellen van 30km/h op het Zuideinde, gelijkwaardige

kruisingen aan te leggen om verwarring bij de weggebruiker te voorkomen;

• het instellen van gelijkwaardige kruisingen onderzocht is door verkeersbureau Sweco

en dit ten koste gaat van de doorstroming op het Zuideinde;

 

Besluiten op het Zuideinde:

 • 1.

  een max snelheid van 30km/h in te stellen tussen de Kerkbuurt en de huisnummer 103;

 • 2.

  rode fietsstroken aan te brengen;

 • 3.

  een parkeerverbodzone in te stellen tussen de Kerkbuurt en Kolkweg;

 • 4.

  een blauwe zone in te stellen voor 2 uur parkeren ter hoogte van de Wering 68;

 • 5.

  de bushalte Kolkslootbrug te verplaatsen richting Amsterdam;

 • 6.

  éénrichtingsverkeer in te stellen bij medisch centrum de Kolk;

 • 7.

  zebrapaden aan te leggen ter hoogte van De Kolkweg en de Wering.

e.e.a. volgens de tekeningen GW692 en GW730 d.d. 26-11-2018 en GW694 d.d. 10-12-2018.

 

Bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit in de Staatscourant een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift is ondertekend en bevat ten minste:

Naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de motivering van het bezwaarschrift.

 

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van spoed, kunt u tegelijk met uw bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem).

 

Oostzaan, 8 oktober 2019

burgemeester en wethouders van Oostzaan;

de secretaris de burgemeester

mw. A. van der Assem dhr. R. Meerhof