Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2019, 56103Ruimtelijke plannenOntwerpbesluit hogere grenswaarde woningbouw Spaarbankbosch te Fluitenberg (ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Noord, deelplan Spaarbankbosch 2018)

Logo Hoogeveen

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde

Voor het mogelijk maken van woningbouw op het voormalig sportterrein in Spaarbankbosch te Fluitenberg heeft het college van B&W hogere grenswaarden wegverkeerslawaai vastgesteld op basis van de Wet geluidhinder. De maximale hogere grenswaarde bedraagt 51 dB (Lden) als gevolg van het wegverkeerslawaai van rijksweg A28.

 

Inzage

De stukken liggen tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan  gedurende 6 weken (van 17 oktober t/m 27 oktober 2019) ter inzage bij de gemeentewinkel,  Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. U kunt de stukken ook raadplegen via www.hoogeveen.nl/inzage.

 

Reageren

Tijdens de  inzagetermijn kan een belanghebbende een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hogere grenswaarden indienen bij het college van B&W. Dit kan schriftelijk via Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen. U kunt ook mondeling een zienswijze kenbaar maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met H. Bos via telefoonnummer 14 0528.