Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2019, 55955Ruimtelijke plannenVOORAANKONDIGING BESTEMMINGSPLAN “DEN BELS” TE MOERDIJK

Logo Moerdijk

 

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken, overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), bekend dat het bestemmingsplan Den Bels te Moerdijk wordt voorbereid.

 

Aanleiding

Het plangebied heeft betrekking op het gebied ten westen van de dorpshaven in Moerdijk dorp, dat loopt tot aan de Appelzak. Ook de bestaande woningen en bedrijven aan Den Bels vallen binnen het plangebied. In het nieuwe bestemmingsplan wordt een regeling opgenomen voor het westelijke, nog niet ontwikkelde, bedrijvengedeelte. Voor dit gebied wordt de bedrijvenbestemming heroverwogen. Voor de bestaande functies aan Den Bels wordt een passende bestemming opgenomen, waarmee het bestaande gebruik voortgezet kan worden.

 

Reageren

Het is nog niet mogelijk reacties tegen het bestemmingsplan naar voren te brengen. Dit komt later in de procedure wel aan de orde.

Zodra het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, wordt dit gepubliceerd in de Moerdijkse Bode, op de gemeentelijke website en via www.officielebekendmakingen.nl.

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met mevrouw de Kuijper van het team Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, telefoon 140168.