Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2019, 55927VerkeersbesluitenVerkeersbesluit tijdelijk instellen gesloten verklaring voor gemotoriseerd verkeer op meer dan twee wielen op een deel van de Schippersgracht in Maarssen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

ONDERWERP

Het verkeersbesluit betreft het tijdelijk instellen van een gesloten verklaring voor gemotoriseerd verkeer op meer dan twee wielen op een deel van de Schippersgracht in Maarssen. Dit in verband met onderhoudswerkzaamheden aan de kadeconstructie. Dit verkeersbesluit is tevens de officiële verlenging van de reeds aanwezige afsluiting van de afgelopen vier maanden en zal gelden tot na de afronding van de onderhoudswerkzaamheden.

BEVOEGDHEID

Krachtens artikel 37 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer dient een verkeersbesluit te worden genomen voor de in artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer bedoelde tijdelijke plaatsingen en tijdelijke maatregelen met een langere duur dan vier maanden.

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Stichtse Vecht.

MOTIVERING TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

  • Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de verwijdering en plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

  • Ingevolge van artikel 2 lid 1 onder a van de Wegenverkeerswet 1994 wordt de veiligheid gewaarborgd;

  • Ingevolge van artikel 2 lid 1 onder b van de Wegenverkeerswet 1994 worden de weggebruikers, passagiers beschermd;

  • Ingevolge van artikel 2 lid 2 onder a wordt met het verkeersbesluit het voorkomen of beperken van de door verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade beoogd;

  • Op grond van artikel 23 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is het openbaar lichaam dat het beheer heeft over de weg / de eigenaar van de weg gehoord;

  • Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is er overleg geweest met de contactpersoon van politie. Deze gaat akkoord met de te nemen verkeersmaatregel. Het advies van de politie geeft aan dat zij positief staat tegenover het instellen van deze geslotenverklaring om de veiligheid te garanderen.

Met het instellen van de geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer op meer dan twee wielen wordt voorkomen dat de constructie van de kademuur van de Schippersgracht in Maarssen beschermd voor verder verval. Na afloop van de herstel werkzaamheden zal de rijbaan weer opengesteld worden voor alle verkeer.

Voor de geslotenverklaring wordt de weg fysiek afgesloten en aan weerskanten van de Schippersgracht, bij de Evert Stokbrug en bij huisnummer 24, worden borden C06 (uit bijlage I van het RVV 1990) geplaatst.

BELANGEN AFWEGING

Uit belang van de veiligheid voor bewoners en gebruikers en het behoud van de kademuur zal de Schippersgracht afgesloten blijven voor verkeer op meer dan twee wielen.

Gebruikers van de weg en de bewoners kunnen geen gebruik maken van de Schippersgracht met de auto en zullen moeten lopen of fietsen.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen besluit het gemeentebestuur van Stichtse Vecht tot afsluiting van de Schippersgracht, tussen de Evert Stokbrug en huisnummer 24, voor gemotoriseerd verkeer op meer de twee wielen om de veiligheid en verder verval van de kademuur te voorkomen.

Hiervoor worden, bij de bovengenoemde locaties, fysieke afsluitingen en verkeersborden C06 (uit bijlage I van het RVV 1990) geplaatst.

College van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

namens hen,

Henriëtte Debets

Teammanager team Buiten

Stichtse Vecht, 10 oktober 2019

VRAGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Bent u het niet eens met het besluit of is het besluit onduidelijk? U kunt ons dan bellen. Een medewerker van de gemeente neemt het besluit dan graag met u door. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. U kunt ons bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 17:00 uur op telefoonnummer 14 0346. De naam van de medewerker die u kan helpen met uw vragen staat bovenaan deze brief. Let op: wacht niet te lang met contact opnemen want de termijn waarbinnen een bezwaarschrift moet worden ingediend loopt gewoon door.

Komen we er samen niet uit of wilt u liever geen persoonlijk contact? U kunt dan een bezwaarschrift indienen.

BEZWAAR

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn van zes weken na de publicatiedatum van dit besluit.

Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders. U kunt online bezwaar maken, zie www.stichtsevecht.nl/bezwaar. Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is postbus 1212, 3600 BE te Maarssen.

In het bezwaarschrift moet ten minste het volgende staan:

• de dagtekening;

• uw volledige naam- en adresgegevens;

• uw handtekening;

• een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent; en

• de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent.

We vragen u om ook een kopie van het besluit waar u het niet mee eens bent aan uw bezwaarschrift toe te voegen.

Het indienen van een bezwaarschrift schort het besluit waartegen u bezwaar hebt gemaakt, en de eventuele gevolgen ervan, niet op. Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u vooruitlopend op de beslissing hierover om een voorlopige voorziening vragen. Dit doet u door middel van een verzoekschrift aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen. Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. U stuurt een kopie van het bezwaarschrift en het besluit waartegen u bezwaar maakt met uw verzoekschrift mee. In uw verzoekschrift geeft u aan waarom u een spoedeisend belang bij de voorlopige voorziening hebt. Aan deze procedure zijn kosten verbonden.

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.