Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2019, 55810VergunningenSint Nicolaasga, De Bast 86 A: verleende vergunning nieuwbouw woning (OV 20180290/3746749)

Logo De Fryske Marren

Op 3 oktober 2019 is een omgevingsvergunning verleend voor deze locatie. Het gaat om het oprichten van een vrijstaande woning. Deze vergunning is tot stand gekomen via de uitgebreide voorbereidingsprocedure.

Zienswijzen

Het ontwerpbesluit heeft met ingang van vrijdag 3 mei 2019 tot en met donderdag 13 juni 2019 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is een ieder in de gelegenheid gesteld zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt. Voor nadere uitleg over de behandeling van deze zienswijzen verwijzen wij u naar de omgevingsvergunning.

Terinzagelegging

De omgevingsvergunning met de verklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 11 oktober 2019 gedurende zes weken op werkdagen ter inzage op het gemeentehuis te Joure, Herema State 1 en op de servicepunten Dubbelstraat 1 te Balk en Vissersburen 88 te Lemmer. Ook zijn deze te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroepschriftenprocedure

Als u meent door dit besluit rechtstreeks benadeeld te zijn én u hebt een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbesluit (tenzij u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u dit niet hebt gedaan), dan kunt u een beroepschrift indienen.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener

  • de dagtekening

  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht

  • de gronden van het beroep

Tegelijk met de indiening van het beroepschrift kunt u vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo'n verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van bovengenoemde rechtbank in Groningen.

Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kunt u digitaal een beroepschrift/verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank. Hiervoor dient u te beschikken over DigiD.

Een besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij gedurende die termijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

Wilt u meer weten over de procedure en eventuele bijkomende kosten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.