Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxtelStaatscourant 2019, 55775Ruimtelijke plannenInspraak voorontwerpbestemmingsplan ‘Roderweg 33-35 en ongenummerd’ te Liempde

Logo Boxtel

Burgemeester en wethouders van Boxtel maken bekend, dat met ingang van 11 oktober 2019 gedurende zes weken het voorontwerpbestemmingsplan ‘Roderweg 33-35 en ongenummerd’ ter inzage ligt.

 

Voorontwerpbestemmingsplan

Tegen het in 2013 vastgestelde bestemmingsplan ‘Liempde’ is ten aanzien van de afstandseisen van het verkooppunt-LPG beroep ingesteld. In een uitspraak van de Raad van State van 27 mei 2015 is dit beroep gegrond bevonden. De verkoop van LPG is inmiddels beëindigd. Met dit bestemmingsplan wordt de feitelijke situatie in overeenstemming gebracht met de uitspraak van de Raad van State door onder andere de veiligheidscontour op het perceel en de aangrenzende percelen op te heffen. Daarnaast maakt het bestemmingsplan ook de realisatie van een vrijstaande woning mogelijk op het perceel met kadastraal nummer B-3285.

 

Terinzagelegging

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Roderweg 33-35 en ongenummerd’ is vanaf vrijdag 11 oktober 2019 gedurende zes weken digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.0757.BP07Roderw3335-VOW1 .

 

De stukken liggen ook in kopie ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis, ingang Markt. Het gemeentehuis is geopend op maandag en dinsdag van 8:30 tot 17:00 uur, woensdag en donderdag van 8:30 tot 19:30 uur en op vrijdag van 8:30 tot 12:30 uur.

 

Inspraakmogelijkheid

Tot en met 21 november 2019 kan iedereen mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk, inspraakreacties kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel, Postbus 10.000, 5280 DA Boxtel

 

Voor het eventueel indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van de gemeente Boxtel. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn hiervoor een afspraak te maken.

 

Informatie

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met mw. S. Xia van team Ruimtelijke Ontwikkeling. Telefonisch te bereiken onder 0411-655779 en per e-mail op S.Xia@MijnGemeenteDichtbij.nl .

 

Boxtel, 11 oktober 2019

Burgemeester en wethouders van Boxtel,

De secretaris, De burgemeester,

A. Kraal F. Naterop