Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WijchenStaatscourant 2019, 55738Ruimtelijke plannenOntwerpwijzigingsplan Hoogeerdstraat 22, Niftrik, gemeente Wijchen

Logo Wijchen

Het college is van plan om met toepassing van artikel 3.6. lid 1 sub a Wro het bestemmingsplan Buitengebied te wijzigen. Het plan voorziet in het wijzigen van de bestemming van bedrijf naar wonen. Het plangebied is gelegen aan de Hoogeerdstraat 22 te Niftrik.

Ter inzage

Schriftelijke stukken zijn op afspraak in te zien bij de balie Bouwen en Leefomgeving in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Ook kunt u daar een mondelinge toelichting krijgen. De medewerkers zijn voor het maken van een afspraak telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 024 751 71 11 of per e-mail via bouwenenleefomgeving@drutenwijchen.nl. Het ontwerpwijzigingsplan is ook digitaal beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.BGBHoogeerd22-OW01.

Zienswijze

De termijn voor het indienen van een zienswijze bedraagt zes weken en vangt aan op 10 oktober 2019. Gedurende deze termijn kan eenieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Wijchen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van Wijchen, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de medewerkers van de balie Bouwen en Leefomgeving.

Wijchen, 9 oktober 2019

Burgemeester en wethouders van Wijchen

mr. J.Th.C.M. Verheijen, burgemeester

drs. R. Boer, secretaris