Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LansingerlandStaatscourant 2019, 55552Ruimtelijke plannenOntwerpbesluiten gemeentelijke coördinatieregeling Kleihoogt 8, Berkel en Rodenrijs, Lansingerland

Logo Lansingerland

Burgemeester en wethouders van Lansingerland maken bekend dat de ontwerpen van de volgende besluiten, die met toepassing van de coördinatieregeling worden voorbereid, met ingang van 10 oktober tot en met 20 november 2019 voor iedereen ter inzage liggen:

  • -

    ontwerpwijzigingsplan “Groenzoom, Kleihoogt 8” met identificatienummer NL.IMRO.1621.BP0165W01-ONTW;

  • -

    ontwerp omgevingsvergunning voor de bouw van een woning op het perceel Kleihoogt 8 te Berkel en Rodenrijs met kenmerk 54924.

Beschrijving (ontwerp)besluiten en coördinatieregeling

Het wijzigingsplan betreft het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid voor de bouw van een nieuwe woning op het perceel Kleihoogt 8 in Berkel en Rodenrijs.

De wijzigingen t.o.v. het voorontwerp zijn opgenomen in de Nota overleg wijzigingsplan "Groenzoom, Kleihoogt 8", die als bijlage 5 bij de toelichting is opgenomen.

Voor de bouw van de woning is een omgevingsvergunning nodig. De ontwerp omgevingsvergunning (met de meest relevante) bijlagen is te zien op ruimtelijkeplannen.nl en in de gemeentelijke viewer.

Met de gelijktijdige ter inzage legging wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening. Deze regeling maakt het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De besluiten doorlopen gezamenlijk de uniforme openbare voorbereidingsprocedure op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Burgemeester en wethouders verzorgen deze coördinatie. Burgemeester en wethouders zijn het bevoegde gezag voor zowel het wijzigingsplan als de omgevingsvergunning en het besluit hogere waarde Wet geluidhinder.

Inzage

U kunt het ontwerpwijzigingsplan inzien van 10 oktober tot en met 20 november 2019 via:

De ontwerp omgevingsvergunning kunt u ook inzien van 10 oktober tot en met 20 november 2019  via:

Zienswijzen

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze indienen tegen het ontwerpwijzigingsplan en/of de ontwerp omgevingsvergunning. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de gemeente Lansingerland, ter attentie van het college van burgemeester en wethouders, team REB, postbus 1, 2650 AA Berkel en Rodenrijs, o.v.v. zienswijze BP0165W01/03. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 010.