Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SoestStaatscourant 2019, 55534Ruimtelijke plannenTerinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Amersfoortsestraat 124

Logo Soest

 

Algemeen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het college in zijn vergadering van dinsdag 24 september 2019 heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Amersfoortsestraat 124. Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan gaat over de bestaande kantoorgebouwen aan de Amersfoortsestraat 124 die getransformeerd worden tot woningen. De beoogde ontwikkeling heeft betrekking op de bestaande bebouwing en voorziet niet in sloop en nieuwbouw. Hierdoor ontstaan 28 woningen variërend in grootte van 73 tot 240 m2. Voor één kantoorgebouw (het meest zuidelijke) wordt een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Dit pand blijft bestemd als kantoor en kan in de toekomst eventueel ook omgezet worden naar wonen of een woon-zorgcomplex met maximaal 24 woningen of 28 zorgwoningen met bijbehorende voorzieningen.

Ter inzage ontwerpbestemmingsplan Amersfoortsestraat 124.

Het ontwerpbestemmingsplan Amersfoortsestraat 124 en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 10 oktober 2019 tot en met 20 november 2019 ter inzage bij Idea Soest (Willaertstraat 49) of in de bibliotheek Soesterberg (Christiaan Huygenslaan 4A). Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage bij het Omgevingsloket van de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis. Het inzien van het ontwerpbestemmingsplan bij het Omgevingsloket kan alleen op afspraak. Een afspraak kan gemaakt worden via www.soest.nl/afspraak of neem contact op met de gemeente via het telefoonnummer (035) 60 93 411. Tegen betaling van leges kan bij het Omgevingsloket een afschrift worden verstrekt van de ter inzage gelegde stukken.

 

Digitaal raadplegen

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal in te zien via:

Op www.ruimtelijkeplannen.nl via de volgende link

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0342.BPLG0027-0201

Voor professioneel gebruikt kunt u de bestanden hier downloaden:

http://ruimtelijkeplannen-bestanden.soest.nl/C5275E40-242E-483A-AF37-CC138FDAA324

 

Op de gemeentelijke viewer kunt u het plan inzien via de volgende link:

https://0342.ropubliceer.nl/?phID=C5275E40-242E-483A-AF37-CC138FDAA324

 

Het planidentificatienummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.0342.BPLG0027-0201. Het digitale bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge bestemmingsplan (zoals een pdf of een papieren versie).

Indienen zienswijzen

Tijdens de terinzagelegging van zes weken kan een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan Amersfoortsestraat 124 naar voren brengen. Het indienen van zienswijzen kan op de volgende wijze:

schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest, onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Amersfoortsestraat 124;

voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer: (035) 60 93 282 met K.C.P. Haagen;

  • digitale zienswijzen kunt u uitsluitend indienen via www.soest.nl/zienswijze, onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Amersfoortsestraat 124. Zienswijzen kunnen niet per email worden ingediend.