Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SoestStaatscourant 2019, 55529Ruimtelijke plannenTerinzagelegging ontwerpwijzigingsplan ‘Eigendomweg naast 151’

Logo Soest

 

Coördinatiebesluit

Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij hebben besloten de ‘Coördinatieverordening Soest’ toe te passen om één woning op het perceel naast Eigendomweg 151 mogelijk te maken. De coördinatieregeling maakt het mogelijk om de besluiten behorende bij genoemde ontwikkeling gezamenlijk voor te bereiden en te coördineren. Het gaat hierbij in dit geval om het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning voor de bouw van woningen.

Het doorlopen van deze procedure heeft tot gevolg dat tevens bundeling van rechtsbescherming plaatsvindt. Hierdoor hoeft een belanghebbende burger slechts tegen één besluit rechtsmiddelen aan te wenden. Het College van Burgemeester en Wethouders verzorgt de coördinatie tussen de vaststelling van het wijzigingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning. De bevoegdheid tot vaststelling van het wijzigingsplan is in handen van het college.

 

Het is niet mogelijk tegen dit coördinatiebesluit bezwaar of beroep in te stellen.

Ontwerpbesluiten

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bovendien bekend dat - in verband met het hiervoor genoemde coördinatiebesluit – en ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.6 juncto artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, dat met ingang van donderdag 10 oktober 2019 gedurende zes weken voor een ieder het ontwerpwijzigingsplan ‘Eigendomweg naast 151’ en de hiermee gecoördineerde ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen van de woningen ter inzage ligt.

 

Het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning voorzien in het mogelijk maken van de bouw van één koopwoning.

 

Ter inzage

Het ontwerpwijzigingsplan ‘Eigendomweg naast 151’ en de hiermee gecoördineerde ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen van de woning liggen van donderdag 10 oktober tot en met woensdag 20 november 2019 ter inzage bij: Idea, kunstencentrum, bibliotheek en theater, Willaertstraat 49 te Soest.

Daarnaast ligt het ontwerpwijzigingsplan ‘Eigendomweg naast 151’ en de hiermee gecoördineerde ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen van de woning ter inzage bij het Omgevingsloket van de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis. Het inzien van de stukken kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan via www.soest.nl/afspraak of neem contact op met de gemeente via het telefoonnummer (035) 6093 411. Tegen betaling van leges kan bij het Omgevingsloket een afschrift worden verstrekt van de ter inzage gelegde stukken.

 

Digitaal raadplegen

Het ontwerpwijzigingsplan ‘Eigendomweg naast 151’ en de hiermee gecoördineerde ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen van de woning is digitaal in te zien op internet: www.soest.nl/bestemmingsplannen via de volgende link:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/idn/NL.IMRO.0342.WPSOE0025-0201

 

of op de gemeentelijke bestemmingsplanpagina:

https://0342.ropubliceer.nl/?phID=1BB98799-A6DF-4E30-BD79-7C2C1276D086

 

Voor professioneel gebruik kunt u de planbestanden hier downloaden:

http://ruimtelijkeplannen-bestanden.soest.nl/1BB98799-A6DF-4E30-BD79-7C2C1276D086/g_NL.IMRO.0342.WPSOE0025-0201.xml

 

Het planidentificatienummer van het ontwerpwijzigingsplan is: NL.IMRO.0342.WPSOE0025-0201.

 

Het digitale wijzigingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgelding en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge wijzigingsplan (zoals een pdf of een papieren versie).

Indienen zienswijzen

Tijdens de terinzagelegging van zes weken kan een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan ‘Eigendomweg naast 151’ en de hiermee gecoördineerde ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen van de woning schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Geef in de zienswijze aan tegen welk ontwerpbesluit uw zienswijze zich richt.

Het indienen van zienswijzen kan op de volgende wijze:

  • schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van B&W van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest, onder vermelding van: zienswijze ontwerpwijzigingsplan ‘Eigendomweg naast 151’,

  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 035-6093466 met mevr. O. de Man,

  • digitale zienswijzen kunt u uitsluitend indienen via www.soest.nl/zienswijze, onder vermelding van: zienswijze ontwerpwijzigingsplan ‘Eigendomweg naast 151’.