Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Inspectie Leefomgeving en TransportStaatscourant 2019, 55443Vergunningen

Kennisgeving beschikking OT Joost Dourleinkazerne, Inspectie Leefomgeving en Transport

Kennisgeving beschikking

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.

Inrichting: 09B50 – OT Joost Dourleinkazerne

Locatie: Mokweg 18, 1797 SB Den Hoorn (gemeenteTexel)

Activiteit: Bouwen

Voor: Treffen van brandveiligheidsmaatregelen gebouw 036

Aanvraagdatum: 4 april 2019

Besluitdatum: 3 oktober 2019

Bekendmaking: 4 oktober 2019

Zaaknummer: 2019/0549

Inzage

De beschikking en de bijbehorende stukken zijn op verzoek beschikbaar en op te vragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport via telefoonnr. 088-489 00 00.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar maken, binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt (vermeld het zaaknummer) en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Inspectie Leefomgeving en Transport, Afdeling Juridische Zaken, postbus 16191, 2500 BD Den Haag.

Inlichtingen

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) telefoonnr. 088-489 00 00 en op https://www.ilent.nl/contact