Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TytsjerksteradielStaatscourant 2019, 55392Ruimtelijke plannenCoördinatieregeling ontwerpbesluiten Slachtedijk 3 te Hurdegaryp

Logo Tytsjerksteradiel

 

Stukken ter inzage

Het ontwerp wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buiengebied, Slachtedijk 3 te Hurdegaryp (uitbreiding bouwperceel en verplaatsen bouwvlak) en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning liggen met ingang van 10 oktober 2019 tot en met 20 november 2019 digitaal bij de balie Bouwen en Wenjen en is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-code NL.IMRO.073700BPVIWP32.-ow01. De besluiten worden met toepassing van paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening gecoördineerd.

 

Ontwerp wijzigingsplan

Het ontwerp wijzigingsplan voorziet in een uitbreiding van het bouwperceel en het verplaatsen van het bouwvlak.

 

Ontwerp omgevingsvergunning

Het ontwerp omgevingsvergunning voorziet in de bouw van 1 vrijstaande woning aan de Slachtedijk 3 te Hurdegaryp.

 

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen. Dat kan schriftelijk (gericht aan het college van B en W, Postbus 3, 9250 AA Burgum), via email gemeente@t-diel.nl. of mondeling (balie Bouwen en Wenjen)