Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LarenStaatscourant 2019, 55358Ruimtelijke plannenBekendmaking vaststelling bestemmingsplan Paviljoensweg 12a, Laren

Logo Laren

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Laren maken bekend dat de gemeenteraad het ‘postzegelbestemmingsplan Paviljoensweg 12A’ (NL.IMRO.0417.WPPaviljoensw12a-Va01) op 25 september 2019 heeft vastgesteld.

Inhoud plan

Met de vaststelling van het bestemmingsplan Laren-Noord in 2013 heeft de bestaande recreatiewoning op het perceel Paviljoensweg 12A een volwaardige woonbestemming gekregen. De eigenaar van het perceel heeft de gemeente recent verzocht om mee te werken aan het verschuiven van het bouwvlak zodat het iets centraler op het perceel komt te liggen en ruimtelijk gezien meer aansluiting te krijgen met de aangrenzende woningen aan de Paviljoensweg.

Inzage

Het plan ligt vanaf 7 oktober 2019 - gedurende zes weken - tot en met 17 november 2019 ter inzage bij de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. De balie werkt uitsluitend op afspraak. Ook kunt u het plan bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Tegen het ontwerpplan zijn geen zienswijzen ingediend en is het plan niet gewijzigd t.o.v. het ontwerpplan. Daarom mogen alleen diegenen die kunnen aantonen daartoe niet in de gelegenheid te zijn geweest om eerder zienswijze in te dienen, tegen dit plan beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Voorlopige voorziening

Om de werking van het raadsbesluit op te schorten moet - naast het indienen van een beroepsschrift - een voorlopige voorziening aangevraagd worden, indien er sprake is spoed. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

In werkingtreding

Het plan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort tot het moment waarop op het verzoek is beslist.

Laren, 7 oktober 2019