Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Pijnacker-NootdorpStaatscourant 2019, 55259Ruimtelijke plannenOntwerpwijzigingsplan ‘Ackerswoude 2019’, Pijnacker-Nootdorp

Logo Pijnacker-Nootdorp

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpwijzigingsplan ‘Ackerswoude 2019’ met ingang van 9 oktober 2019 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentehuis, Oranjeplein 1 in Pijnacker. Met dit wijzigingsplan wordt beoogd de gerealiseerde en/of vergunde situatie van een gedeelte van Ackerswoude vast te leggen. Middels verschillende wijzigingsplannen wordt het ‘Woongebied’ omgezet in de daadwerkelijk gerealiseerde situatie. Een eerste wijzigingsplan is in 2016 gemaakt. Dit wijzigingsplan zet een volgend gebied om van ‘Woongebied’ naar de gerealiseerde/vergunde gedetailleerde bestemmingen (zie verbeelding voor het exacte plangebied). Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl > snel naar > Ter inzage en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De volledige, officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl

 

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Het is ook mogelijk digitaal een zienswijze in te dienen via de website van de gemeente, www.pijnacker-nootdorp.nl. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer, team Ruimte via doorkiesnummer 015-3626315. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.

 

Pijnacker-Nootdorp, 9 oktober 2019

Het college van Pijnacker-Nootdorp.