Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Súdwest-FryslânStaatscourant 2019, 54985VerkeersbesluitenVerkeerbesluit parkeerverbodszone Epemawei IJsbrechtum

Logo Súdwest-Fryslân

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN BESLUIT:

 

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

 

Juridisch kader

De wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW).

 

Doelstelling Wegenverkeerswet

De doelstelling van de Wegenverkeerswet zoals aangegeven in artikel 2 is in dit geval:

  • 1.

    Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • 2.

    Het beschermen van weggebruikers en passagiers;

  • 3.

    Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

 

Vereiste van het besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en het Mandaatbesluit 2013 dat door het college van burgemeester en wethouders op 8 januari 2013 is vastgesteld, ben ik bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Motivering

Huidige situatie

Op de Epemawei van nr. 7 tot en met nr. 23 geldt nu aan beide zijden van de weg een parkeerverbod. Dit parkeerverbod is in het verleden ingesteld om ongewenst parkeren van het dorpscafé tegen te gaan. Ter plaatse van het toenmalige dorpscafé heeft de Epemawei een bochtig verloop waardoor het zicht op tegenliggers beperkt is.

De Epemawei heeft een wegbreedte van ongeveer 6 meter en valt binnen de 30 km per uur zone van IJsbrechtum. De weg heeft een bijpassende weginrichting en is uitgevoerd in klinkerverharding. Ondanks de bijpassende weginrichting zijn er diverse meldingen over hardrijdende auto’s op de Epemawei.

Op de Epemawei ter hoogte van de doarpswinkel wordt nu vaak het parkeerverbod overtreden. Er is een behoefte om hier even boodschappen met de auto aan te pikken. Inwoners, dorpsbelang en de eigenaar van de doarpswinkel zien graag dat het parkeerverbod op de Epemawei ingetrokken wordt.

 

Maatregel

Het voorstel is om de parkeerverbodszone ter hoogte van Epemawei nr. 21 en nr. 23 in te trekken. Dit deel van de Epemawei heeft het meest rechte wegverloop. De parkeerverbodszone op de Epemawei van nr. 7 tot en met nr. 15 blijft van kracht, gelet op het bochtige verloop van de weg hier.

Door intrekking van een gedeelte van de parkeerverbodszone wordt het mogelijk om aan één kant van de weg de auto te parkeren. Door geparkeerde auto’s op de rijbaan moeten passerende auto’s op elkaar wachten. Dit werkt snelheid remmend en komt daarmee de verkeersveiligheid ten goede. Het is een verkeerssituatie die vaker op vergelijkbare wegen voorkomt.

Het is ook gemeentelijk beleid om binnen 30 km per uur gebieden terughoudend om te gaan met verkeersborden en aanvullende verkeersregels. Daar waar het kan, wordt intrekking van aanvullende verkeersregels en verkeersborden gestimuleerd.

Door intrekking van een gedeelte van de parkeerverbodszone is het mogelijk om voor de doarpswinkel te parkeren. Overdag kunnen dit winkelende bezoekers zijn en in de avond omwonenden. Dit zorgt voor een parkeerdrukverschuiving elders.

Communicatie/beheer

In de voorbereiding om te komen tot de maatregel zijn er meerdere contacten met betrokkenen geweest. Op 27 mei 2019 is in overleg met dorpsbelang, politie en de wethouder de maatregel verder doordacht. Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is op 20 juni 2019 het overleg gevoerd met de politie en de politie stemt in met het verkeersbesluit.

Het betreffende weggedeelte ligt binnen de bebouwde kom en is in het beheer van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Procedure

De kennisgeving van het verkeersbesluit wordt geplaatst in de Staatscourant en het elektronische gemeenteblad.

BESLUIT

Op grond van de eerdergenoemde overwegingen besluit ik:

Tot een intrekking van de parkeerverbodszone op de Epemawei in IJsbrechtum door middel van verplaatsing van het verkeersbord E01zb van bijlage 1 van het van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

Bij dit besluit behoord één bijlage waarop de situatie is uitgetekend.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân,

namens dezen,

de teammanager Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken

A. Kloosterman

Bent u het niet eens met dit besluit?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U doet dit door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân. Let erop dat u reageert binnen zes weken na de verzenddatum van onze brief.

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

• uw naam en adres

• de datum

• het besluit waartegen u bezwaar maakt

• de redenen waarom u bezwaar maakt

• uw handtekening.

Stuur uw brief naar:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân

Postbus 10.000

8600 HA SNEEK

U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.sudwestfryslan.nl. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten omdat u snel antwoord moet hebben?

Als u bezwaar maakt, blijft ons besluit in ieder geval geldig totdat we over uw bezwaar hebben beslist. Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten en snel duidelijkheid? Vraag dan de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en alvast een voorlopige uitspraak doet.

Het adres van de voorzieningenrechter is:

Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

U moet hiervoor wel kosten betalen. Vraag dit na bij de rechtbank.