Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterwoldeStaatscourant 2019, 54759Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan “Ecodorp Noordeland”

Logo Westerwolde

Burgemeester en wethouders van Westerwolde maken bekend dat de gemeenteraad op 25 september 2019 het bestemmingsplan “Ecodorp Noordeland” heeft vastgesteld. Het vastgestelde plan ligt met ingang van 3 oktober 2019 gedurende een periode van zes weken op de volgende wijzen ter inzage:

- in papieren vorm in (en gedurende de openingstijden van) de gemeentehuizen in Wedde en Sellingen;

- digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1950.BP1904-vs01 .

Het bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid om een eco-dorp met bijbehorende voorzieningen te realiseren op het terrein van de voormalige aardappelmeelfabriek aan het Ruiten Aa kanaal in Ter Apel. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan ingevolge artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door:

- een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;

- een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest;

- belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen.

Een beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Ingevolge artikel 3.8, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen deze termijn kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist. Voor nadere informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, telefoonnummer 0599 - 320220.