Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2019, 54721Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan Bredius, vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan, gemeente Amsterdam

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikelen 3.8 en 6.14 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 110c van de Wet geluidhinder het volgende bekend:

De gemeenteraad van Amsterdam heeft bij besluit van 18 september 2019, het bestemmingsplan Bredius vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, gewijzigd vastgesteld, in die zin dat een voorwaardelijk verplichting betreffende geluidhinder is toegevoegd.

Bij besluit van gelijke datum heeft de gemeenteraad voorts besloten geen exploitatieplan vast te stellen, daar het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd en geen noodzaak wordt gezien om een tijdvak of fasering te bepalen of nadere eisen, regels of een uitwerking van regels te stellen.

Bij besluit van 9 juli 2019 hebben burgemeester en wethouders van Amsterdam op grond van de Wet geluidhinder besloten tot vaststelling van hogere waarden zoals bedoeld in deze wet.

Bestemmingsplan

Het plangebied van het bestemmingsplan Bredius is gelegen in de noordwestelijke punt van de Spaarndammerbuurt tussen de Transformatorweg, het Art-hotel, het Brediusbad, de spoorlijn van Amsterdam naar Zaandam en de Zaanstraat.

Hogere waarden

Hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld in de Wet geluidhinder zijn vastgesteld, voor ten hoogste 150 woningen en geluidgevoelige maatschappelijke voorzieningen, zoals geprojecteerd in het bestemmingsplan Bredius, vanwege wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en industrielawaai. Omdat geluidreducerende maatregelen niet doeltreffend, dan wel bezwaarlijk zijn, is het noodzakelijk om hogere waarden vast te stellen. Het besluit hogere waarden is als bijlage 3 bij de toelichting van het bestemmingsplan opgenomen.

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan Bredius, het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en het besluit tot vaststelling van hogere waarden liggen met bijbehorende stukken ter inzage met ingang van

4 oktober 2019, totdat onderstaande beroepstermijn is verstreken, bij het Stadsloket stadsdeelkantoor West , Bos en Lommerplein 250, te Amsterdam

Het stadsloket is geopend van maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00-18.00 uur. Op donderdag is het Stadsloket van 08.00-20.00 uur open.

Het bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken is tevens digitaal raadpleeg-baar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0363.E1602BPSTD-VG01. Het plan is raadpleegbaar via : http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0363.E1602BPSTD-VG01

Beroep

De Wet geluidhinder koppelt de beroepstermijn van het besluit tot vaststelling van hogere waar-den aan de beroepstermijn voor het betreffende bestemmingsplan.

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, kan met ingang van

5 oktober 2019, gedurende zes weken, beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, tegen het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en tegen het besluit tot vaststelling van hogere waarden als bedoeld in de Wet geluidhinder bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest. Tevens kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit. Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Crisis- en herstelwet

Op deze besluiten is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing omdat het bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van meer dan 11 woningen in een aaneengesloten gebied. Deze afdeling en stelt striktere eisen aan het beroepschrift. Dit brengt onder meer met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen en dat deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Verder verloopt de behandeling van het beroep versneld.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en het besluit tot vaststelling hogere grenswaarden treden in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Amsterdam, 3 oktober 2019

burgemeester en wethouders,

 

Femke Halsema

burgemeester

 

Peter Teesink

secretaris