Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sint AnthonisStaatscourant 2019, 54648Ruimtelijke plannenVastgesteld wijzigingsplan ''Buitengebied Westerbeek, 't Zand 3''

Logo Sint Anthonis

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis maken bekend dat zij, bij besluit van 24 september 2019, het wijzigingsplan ''Buitengebied Westerbeek, 't Zand 3'' (NL.IMRO.1702.8BPWtzand3-VA01) hebben vastgesteld.

Inhoud wijzigingsplan

Het wijzigingsplan voorziet in het wijzigen van de bestemming ''Agrarisch - Intensieve veehouderij'' in de bestemming ''Wonen''. Met de beëindiging van het agrarische bedrijf ter plekke zal alle bebouwing ten behoeve van het bedrijf worden gesloopt.

Ter inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan inclusief alle bijlagen ligt met ingang van dinsdag 8 oktober 2019 gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Brink 3 te Sint Anthonis. Het wijzigingsplan is tevens elektronisch raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep instellen tegen het wijzigingsplan

Tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan door het college kan met ingang van 8 oktober 2019 gedurende een termijn van zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbede die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan heeft kenbaar gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan bij het college kenbaar te maken.

Indien beroep is ingesteld kan ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht de voorzitter van de genoemde Afdeling Bestuursrechtspraak worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

U moet er rekening mee houden dat u griffierecht moet betalen als u een beroepschrift indient. Meer informatie over de beroepsprocedure vindt u op www.raadvanstate.nl.

Inwerkingtreding van het wijzigingsplan

Het besluit tot vaststellig van het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de genoemde termijn van terinzagelegging. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Degenen die beroep hebben ingesteld, kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien het verzoek om voorlopige voorziening tijdens de beroepstermijn is ingediend, treedt het besluit niet in werkng voordat op het verzoek is beslist.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen, of begrijpt u een onderdeel van het wijzigingsplan niet? Neem dan gerust contact op met Mendy van Liempt op telefoonnummer 0485 - 388 184 of MendyvanLiempt@SintAnthonis.nl

Sint Anthonis, 7 oktober 2019