Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BladelStaatscourant 2019, 54255Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan “De Franse Hoef 2b, Bladel”

Logo Bladel

Burgemeester en wethouders van Bladel maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad op 19 september 2019 het bestemmingsplan “De Franse Hoef 2b, Bladel” ongewijzigd heeft vastgesteld.

 

Inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op De Franse Hoef 2b en is gelegen op het kadastraal perceel bekend gemeente BDL01, sectie H, nummer 389, plaatselijk bekend Franse Hoef 2b. Tegen het plan zijn geen zienswijzen ingebracht, waardoor het plan niet is gewijzigd.

 

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt inclusief bijbehorend raadsbesluit gedurende zes weken van 2 oktober tot en met 12 november 2019 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis, Markt 21 te Bladel. U kunt daar terecht op maandag en woensdag van 09.00 tot 19.00 uur, op dinsdag en donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

U kunt de stukken ook inzien via www.bladel.nl/bestemmingsplannen of op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plan kent het identificatienummer: NL.IMRO.1728.BPB1062franshoef2b-VAST.

 

Beroep

Gedurende de terinzagelegging kan beroep worden ingesteld door:

  • degene die een zienswijze heeft ingebracht én belanghebbend is;

  • een belanghebbende die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Het instellen van beroep is mogelijk gedurende de terinzagelegging tot en met 12 november 2019. Het beroepschrift moet worden gestuurd naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 13 november 2019. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Degene die beroep heeft ingesteld kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State om voorlopige voorziening vragen. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

Voor meer informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer F. Franck van de afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-361636).