Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WierdenStaatscourant 2019, 54239Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Enter Dorp, herziening Zuiderdwarsweg 3 en 3a vastgesteld

Logo Wierden

 

De gemeenteraad heeft op 24 september 2019 het volgende bestemmingsplan vastgesteld: ‘Bestemmingsplan Enter Dorp, herziening Zuiderdwarsweg 3 en 3A’. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om op de locatie twee vrijstaande woningen te bouwen, daar waar nu twee woningen onder een kap staan.

 

Inzage

Het bestemmingsplan staat vanaf 10 oktober 2019 op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0189.BP2018000018-VA01. Daarnaast ligt het bestemmingsplan vanaf 10 oktober 2019 gedurende zes weken ter inzage bij het loket Bouwen en wonen in het gemeentehuis. Op de dag nadat deze periode is afgelopen, treedt het besluit in werking.

 

Beroepschrift indienen

Het kan zijn dat u het niet eens bent met het besluit van de gemeenteraad. Dit kunt u (als belanghebbende) aangeven bij de rechtbank: binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt. Dit heet ‘beroep aantekenen’. U kunt alleen beroep aantekenen als u op een eerder moment een zienswijze heeft ingediend over het ontwerp-bestemmingsplan. Het kan ook als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest eerder een zienswijze in te dienen.

 

Wilt u een beroepschrift indienen? Stuur dan een brief naar de:

 

Afdeling bestuursrechtspraak

Raad van State

postbus 20019

2500 EA Den Haag

 

Die brief is uw beroepschrift. In het beroepschrift moeten in ieder geval uw naam en adres staan, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht. In het beroepschrift schrijft u verder waarom u in beroep gaat (de gronden van het beroep). Tot slot moet u het beroepschrift ondertekenen en een kopie van het besluit meesturen.

 

Voorlopige voorziening

Als u een beroepschrift indient, kunt u tegelijkertijd ook aan de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Ook als u een verzoek om een voorlopige voorziening indient, moet u griffierecht betalen.

 

Kosten

In beroep gaan en indienen van een voorlopige voorziening kost geld. Over de hoogte van deze kosten (ook wel griffierecht) kunt u contact opnemen met de Raad van State (tel. 070-4264251)

 

Meer weten?

o Een folder over de beroepsprocedure kunt u aanvragen bij Postbus 51 (tel. 0800-8051, internet: www.postbus51.nl).

o Informatie vindt u ook op de internetsite van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.

o Als u vragen heeft over het bestemmingsplan en/of het ontwerp-exploitatieplan kunt u terecht bij het loket Bouwen en wonen in het gemeentehuis (tel. 0546-580 838 of e-mail bouwenenwonen@wierden.nl).