Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestStaatscourant 2019, 5405VerkeersbesluitenONTWERPVERKEERSBESLUIT - Verwijderen voetgangersoversteekplaatsen op fietspaden op Koningin Julianaweg

Logo Best

Burgemeester en wethouders,

Gelet op

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan – Beleidsnota – Waar willen we naartoe? (februari 2008);

Artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij het verkeer betreffen op wegen, die niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

Dat op dit ontwerpverkeersbesluit afdeling 3.4, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, van de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing is:

Het feit dat de Verkeerskundige van de afdeling Beheer bij besluit is gemandateerd tot het nemen van verkeersbesluiten op grond van artikel 15 van de wegenverkeerswet 1994;

Artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, uit oogpunt van:

• Het verzekeren van de veiligheid op de weg.

• Het beschermen weggebruikers en passagiers.

• Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

• Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Overwegende dat

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit.

Is het gewenst om

De voetgangersoversteekplaatsen (vanaf nu zebrapaden) op het fietspad te verwijderen.

Motivering

De gemeente heeft meerdere meldingen ontvangen dat het fietsverkeer niet stopt als er een voetganger wilt oversteken. De gemeente heeft vervolgens kritisch gekeken naar de nut en noodzaak van de zebrapaden op het fietspad. Hierbij is de gemeente tot de conclusie gekomen dat fietsers en voetgangers onderling zelf kunnen regelen wie er eerst gaat en wie erna. Ze kunnen elkaars snelheid goed inschatten en houden rekening met elkaar. Dit zien we op bijna alle fietspaden in Best en komt ook duidelijk tot uiting in het centrumgebied, waar fietsers en voetgangers gezamenlijk gebruik maken van de beschikbare ruimte.

De fietspaden zijn niet dusdanig druk dat de voetganger lang moet wachten voordat hij kan oversteken. Daarnaast steken de voetgangers nu ook buiten het zebrapad over om hun auto te bereiken.

De gemeente is van mening dat een zebrapad in dit geval alleen schijnveiligheid biedt aan de voetganger en deze minder oplettend maakt op zijn omgeving en de kans op een ongeval vergroot.

Belangenafweging

Niet is gebleken dat belanghebbenden hierdoor onevenredig worden benadeeld dan wel dat door te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de Nationale Politie, eenheid Oost-Brabant, basisteam de Kempen..

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders tot:

 • 1.

  Het verwijderen van de voetgangersoversteekplaats op de fietspaden langs de Koningin Julianaweg door het verwijderen van de zebramarkering;

 • 2.

  Een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekening;

 • 3.

  Te bepalen dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen, als deze met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn;

 • 4.

  Te bepalen dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant en op de gemeentelijke website;

Zienswijze

Dit verkeersbesluit met bijbehorende stukken is alleen digitaal te raadplegen via de bekendmaking van de Staatscourant en ligt niet analoog ter inzage.

Tegen dit ontwerp verkeersbesluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de publicatie in de Staatscourant hun zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Best. U kunt uw zienswijze sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Best, Postbus 50, 5680 AB Best.

24-01-2019

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders

Verkeerskundige afdeling Beheer