Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Dienst voor het kadaster en de openbare registersStaatscourant 2019, 53857Overig

Wijziging catalogus basisregistratie topografie, Dienst voor het kadaster en de openbare registers

Bij besluit van 10 september 2019 heeft de Raad van Bestuur van het Kadaster de catalogus basisregistratie topografie gewijzigd. Wijzigingen zijn doorgevoerd naar aanleiding van de Audit BRT 2017 en tevens zijn wijzigingen aangebracht in het datamodel voor inrichtingselement en functioneel gebied. Ook zijn er meerdere verduidelijkingen doorgevoerd.

De catalogus basisregistratie topografie geeft, ter uitvoering van artikel 98a, derde lid, eerste zin, van de Kadasterwet, aan welk identificerend objectnummer en welke beschrijvende, geometrische, cartografische, temporele en meta-kenmerken worden toegekend aan elk geografisch object als bedoeld in het tweede lid van dat artikel, alsmede op welke wijze. Die meta-kenmerken hebben in ieder geval betrekking op de beschrijving van de oorsprong en de kwaliteit of nauwkeurigheid van de geografische objecten. Ook bevat de catalogus regels en procedures voor de bewerking van de in artikel 98a, tweede lid, van de Kadasterwet bedoelde geografische objecten. Ten slotte bevat de catalogus basisregistratie topografie een nadere detaillering van de inhoud, de kenmerken, de kwaliteitseisen, daaronder begrepen de actualiteit, en een nadere uitwerking van aanmerkelijke veranderingen in de fysieke werkelijkheid die nopen tot een tussentijdse actualisering van de basisregistratie topografie.

Ter voldoening aan artikel 98a, derde lid, tweede zin, van de Kadasterwet deelt de Raad van Bestuur hierdoor mee, dat de catalogus basisregistratie topografie is gewijzigd bij besluit van 10 september 2019 en tevens dat een elektronische versie van de catalogus raadpleegbaar en downloadbaar is op de website van het Kadaster (www.kadaster.nl).

Apeldoorn, 10 september 2019

Raad van Bestuur, Namens deze F.L.V.P.L. Tierolff