Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasdrielStaatscourant 2019, 53819VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Paardenmarkt Hedel

Logo Maasdriel

Onderwerp : Tijdelijk verkeersbesluit Paardenmarkt in Hedel

Datum besluit : 25 september 2019

_________________________________________________________________________________

Besluit

1. Door plaatsing van de verkeersborden model C1 (gesloten in beide richtingen) van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, op de onderstaande wegen, dan wel weggedeeltes:

 • 1.

  Blankensteijn

 • 2.

  Voorstraat, tussen Molenstraat en Korenstraat

Dit is van kracht op zaterdag 2 november t/m dinsdag 5 november 2019, of zoveel korter of langer indien noodzakelijk.

2. Door plaatsing van de verkeersborden model C1 (gesloten in beide richtingen) van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, op de onderstaande wegen, dan wel weggedeeltes:

 • 1.

  Dreef

 • 2.

  Hondsneststraat

 • 3.

  Hooiweg, splitsing bij de kruising Middelingseweg/Hogenhofstraat

 • 4.

  Kasteellaan

 • 5.

  Kleinveld, tussen Kerkstraat en Prins Bernhardstraat

 • 6.

  Korenstraat

 • 7.

  Kon. Wilhelminastraat, vanaf Kennedystraat tot Kleinveld

 • 8.

  Maasdijk, vanaf Blankensteijn tot Molenstraat

 • 9.

  Middelingenseweg, tussen Baronieweg en Steenakker.

 • 10.

  Molenstraat

 • 11

  Prinses Irenestraat

 • 12

  Uithovensestraat, tussen Gasthuisstraat en Prins Bernhardstraat

 • 13

  Voorstraat, tussen Korenstraat en Gasthuisstraat

Dit is van kracht op maandag 4 november, of zoveel korter of langer indien noodzakelijk. De paardenhandelaren ontvangen ontheffingen op het verkeersbord C1.

 

3. Door plaatsing van de verkeersborden model C2 en C3 (eenrichtingsweg) van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in de:

 • 1.

  Akkerseweg

 • 2.

  Gasthuisstraat, vanaf Hageland tot Akkerseweg.

 • 3.

  Grutakker

 • 4.

  Kleinveld, vanaf Kon. Wilhelminastraat tot aan Leyenhof

 • 5.

  Muntmeesterstraat

 • 6.

  Pr. Bernhardstraat, tussen Kleinveld en Velgtstraat

 • 7.

  Pr. Willem Alexanderstraat

 • 8.

  Velgtstraat

 • 9.

  Veldweg, tussen Kon. Wilhelminastraat en de Hogehofstraat

Dit is van kracht op maandag 4 november tot 19.00 uur, of zoveel korter of langer indien noodzakelijk.

 

4. Door plaatsing van de verkeersborden model L8 (doodlopende weg) van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, doodlopende weg in de:

 • 1.

  Geerstraat

 • 2.

  Wethouder Jan Feterisstraat

         

5. Door plaatsing van de verkeersborden model E1 (parkeerverbod) van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, verboden te parkeren in de:

 • 1.

  Dreef, Wethouder Michielshof tot Kastellaan. Dit is van kracht vanaf zondag 3 november tot maandag 4 november 19.00 uur

 • 2.

  Akkerseweg, zuidzijde, uitgezonderd de eerste 50 meter vanaf de Gasthuisstraat/Hondsneststraat

 • 3.

  Baronieweg

 • 4.

  Gasthuisstraat, tussen Nieuwstraat tot Korenstraat

 • 5.

  Grutakker

 • 6.

  Hondsneststraat. Aan de oostzijde is het parkeerverbod is niet van toepassing op exportwagens

 • 7.

  Kon. Wilhelminastraat, westzijde tussen Kerkstraat en Parallelweg

 • 8.

  Korenstraat

 • 9.

  Molendijk

 • 10.

  Weth. Michelshof

Dit is van kracht op maandag 4 november tot 19.00 uur, of zoveel korter of langer indien noodzakelijk.

 

6. Door plaatsing van de verkeersborden model E2 (verbod stil te staan) van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, verbod stil te staan in de:

 • 1.

  Akkerseweg, voor de eerste 50 meter vanaf de Gasthuisstraat/Hondsneststraat

 • 2.

  Burg. C. van de Werkenstraat, oostzijde

 • 3.

  Burg.C. van de Werkenstraat, westzijde van Burg. J. Rosenboom tot Hommelkamp

 • 4.

  Burg. J. Roseboomstraat, westzijde van Blankenstein tot aan de Burg. C. v.d. Werkenstraat

 • 5.

  Burg.J. Roseboomstraat, oostzijde van Blankenstein tot Pr. Irenstraat

 • 6.

  Kerkstraat

 • 7.

  Kleinveld

 • 8.

  Kon. Wilhelminastraat, van Kerkstraat tot inrit kerk en ter hoogte van de kruising met Kleinveld

 • 9.

  Kweldam

 • 10.

  Maasdijk, noordzijde tussen Kweldam en Beatrixstraat

 • 11

  Middelingenseweg, noordzijde

 • 12

  Middelingenseweg, zuidzijde tussen Baronieweg en Steenakker

 • 13

  Middelingenseweg, zuidzijde tussen Hooiweg en Geerstraat

 • 14

  Molendijk

 • 15

  Prins Bernhardstraat

 • 16

  Steenovensestraat

 • 17

  Uithovensestraat, van Bernhardstraat tot huisnummer 16 beide zijden

Dit is van kracht op maandag 4 november tot 19.00 uur, of zoveel korter of langer indien noodzakelijk.

 

7. Het verkeer zal tijdens het evenement op de tijdelijke afsluitingen worden geattendeerd door het plaatsen van gele borden met de tekst "doorgaand verkeer afgesloten". Het onderliggende wegennet zal voldoende alternatieven bieden voor het (fiets)verkeer, waarbij sprake is van een beperkte omrijd afstand.

8. Het intrekken van het eenrichtingsverkeer i.v.m. het opbouwen en afbreken van de kermisattracties. Dit is van toepassing op de wegen:

 • 1.

  Kasteellaan

 • 2.

  Weth. Michelshof

Vanaf vrijdag 1 november 16.00 tot dinsdag 5 november 17.00 uur, of zoveel korter of langer indien noodzakelijk.

 

9. Dit verkeersbesluit als opgeheven te beschouwen op het moment dat de onder 1 t/m 7 genoemde maatregelen niet langer noodzakelijk zijn.

 

10. Bovengenoemde verkeersmaatregel kan worden bewerkstelligd door het plaatsen van de daarvoor benodigde bebording met afzethekken ter aanvulling, aangeven op de situatietekening. 

 

Toelichting/motivering

Een verkeersbesluit is wettelijk verplicht

Maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken (artikel 15, tweede lid, Wegenverkeerswet 1994).

 

I.v.m. de jaarlijkse paardenmarkt in Hedel is het noodzakelijk om enkele geslotenverklaringen, eenrichtingswegen, parkeerverboden en stopverboden in te stellen. Het is het wettelijk verplicht om dit via een tijdelijk verkeersbesluit te doen.

 

Het college is wettelijk bevoegd; de teammanager heeft mandaat

Het college is bevoegd om verkeersbesluiten te nemen (artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994). De teammanager van Realisatie en Beheer is door het college gemandateerd voor het nemen van verkeersbesluiten.

 

Het verkeersbesluit moet worden gemotiveerd aan de hand van het bepaalde in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994

De motivering van het verkeersbesluit vermeldt in ieder geval welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij wordt aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het verkeersbesluit. Indien tevens andere van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen (artikel 21 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer).

  

Overleg met de politie is noodzakelijk

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Gelderland-Zuid. Hij bracht een positief advies uit.

 

Het toetsingskader

Alleen ter bescherming van één of meer van de in artikel 2, eerste en tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 daarin genoemde belangen kan een verkeersbesluit worden genomen.

 

Deze belangen zijn:

 • 1.

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • 2.

  het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • 3.

  het in stand houden van de weg en de bruikbaarheid daarvan;

 • 4.

  het waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • 5.

  voorkomen en beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast en hinder;

 • 6.

  voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

 

Dit besluit heeft betrekking op de belangen als genoemd onder a tot en met f. Dit zal hierna worden toegelicht.

 

Jaarlijks in november vindt de paardenmarkt plaats op de hierboven genoemde wegen dan wel weggedeelten. Deze zal plaatsvinden op maandag 4 november 2019.

 

De straten waar dit verkeersbesluit van toepassing op is liggen in Hedel. Deze wegen zijn in beheer bij de gemeente Maasdriel.

 

Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid kan er geen evenement op deze wegen plaatsvinden zonder deze geheel of gedeeltelijk in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee.

 

Uit het oogpunt van verkeersveiligheid en bereikbaarheid is het noodzakelijk om parkeerverboden, verboden tot stilstaan en eenrichtingswegen in te stellen. De paardenhandelaren ontvangen een ontheffing op het verkeersbord C1.

 

In verband met de opbouw en afbreken van de kermis is het noodzakelijk om het eenrichtingsverkeer in de Kasteellaan en Weth. Michelshof in te trekken.

 

Er worden ontheffingen verstrekt voor de buurtbus, Arriva, veewagens, personenwagens met veetrailer, ambulante handelen met standplaatsvergunning, medewerkers van de paardenmarkt en bewoners van Hedel.

 

De buurtbus en Arriva rijden vanaf zaterdag 2 november t/m dinsdag 5 november een alternatieve route.

 

De winkels aan de Voorstraat, Kasteellaan en de Blankensteijn zijn slechter bereikbaar tijdens de paardenmarkt, vanaf dinsdag 10.00 uur zijn de winkels weer goed bereikbaar.

 

De bovengenoemde verkeersmaatregel kan worden bewerkstelligd door het plaatsen van de daarvoor benodigde bebording met dranghekken ter aanvulling en het verwijderen van bebording.

 

De bovengenoemde maatregelen worden zodanig uitgevoerd dat deze geen belemmeringen opleveren voor hulpdiensten.

 

 

   

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dat doet u schriftelijk of digitaal (via www.maasdriel.nl). U stuurt dit binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit naar de gemeente. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van ons besluit niet op. Als u deze opschorting wilt, dan kunt u de rechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek dient u in bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM ARNHEM.