Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijswijkStaatscourant 2019, 53674Ruimtelijke plannenKennisgeving van de vaststelling van het gewijzigde bestemmingsplan “Hoornwijck-Broekpolder 1e herziening”

Logo Rijswijk

De raad maakt bekend dat voor het plangebied “Hoornwijck-Broekpolder 1e herziening” een vastgesteld bestemmingsplan is opgesteld.

De gemeenteraad van Rijswijk heeft in zijn vergadering van 24 september 2019 het bestemmingsplan “Hoornwijck-Broekpolder 1e herziening” gewijzigd vastgesteld. Dit plan ligt 6 weken ter inzage, vanaf vrijdag 4 oktober 2019 tot en met donderdag 14 november 2019.

Aanleiding bestemmingsplan

De 1e herziening van het bestemmingsplan Hoornwijck – Broekpolder heeft tot doel de bestemming'Bedrijf' te verduidelijken zodat explicieter uit de tekst blijk dat binnen de bestemming ‘Bedrijf’ alleen bedrijven zijn toegestaan en geen functies zoals detailhandel en horeca (logies, maaltijden- en drankenverstrekking). Om de regels duidelijker c.q. beter leesbaar te maken, wordt met deze planherziening het bestemmingsplan Hoornwijck-Broekpolder op diverse punten herzien.

Gewijzigde vaststelling

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan is afgeweken van het bestemmingsplan zoals dat in ontwerp ter inzage heeft gelegen. Wijzigingen betreffen het bestemmen van een drinkwaterleiding. Deze wijzigingen hebben inhoudelijk niet tot een ander plan geleid.

Terinzagelegging

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Hoornwijck - Broekpolder, 1e herziening’ ligt met ingang van vrijdag 4 oktober 2019 tot en met donderdag 14 november 2019 ter inzage bij de balie publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis, Bogaardplein 15 te Rijswijk. De balie is op dinsdag t/m donderdag geopend van 9:00 uur tot 17:00 uur en op maandag en vrijdag van 9:00 uur tot 12:00 uur. De pdf-stukken zijn ook digitaal in te zien via www.rijswijk.nl/project/bpherzhoornwbroekp. De digitale stukken kunt u bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op die website kunt u het beste zoeken op het volgende identificatienummer (IDN): NL.IMRO.0603.bpherzhoornwbroekp-VA01.

Beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan

Degene die tijdig zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar heeft gemaakt, en een belanghebbende die aantoont dat hij of zij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kan gedurende de terinzagetermijn beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit recht komt eveneens toe aan belanghebbenden die zich niet kunnen verenigen met de wijzigingen die bij de vaststelling in het plan zijn aangebracht. Een beroepschrift dient de gronden van beroep en het kenmerk van het besluit tegen welke het zich richt, te bevatten. Verder moet het beroepschrift worden gedateerd en worden voorzien van naam, adres en handtekening van de belanghebbende.

Als een beroepschrift is ingediend bestaat tevens de mogelijkheid om bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen. Een verzoek om voorlopige voorziening is alleen ontvankelijk als daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn naast een eventueel beroepschrift tevens een verzoek is ingediend om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit van de gemeenteraad niet eerder in werking dan dat op een dergelijk verzoek is beslist.

 

Rijswijk, 3 oktober 2019

de griffier, J.A. Massaar, bpa

de voorzitter, drs. M.J. Bezuijen