Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DuivenStaatscourant 2019, 53652Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan ‘Wellinghoeve Groessen’, gemeente Duiven

Logo Duiven

Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven maken bekend dat op 17 september 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld:

het bestemmingsplan “Wellinghoeve Groessen”

De locatie Rijnstrangenweg 15 draagt nu de bestemming ‘Wonen-1’ & ‘Tuin’ met omliggende agrarische gronden. Initiatiefnemer heeft diverse vergunde nevenactiviteiten. Daarnaast heeft de initiatiefnemer voornemens om zijn locatie meer in richten en te gebruiken ten behoeve van recreatieve doeleinden. Dit voornemen past niet in het huidige bestemmingsplan. Om dit initiatief mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan ex. artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening noodzakelijk. Het bestemmingsplan ‘Wellinghoeve Groessen’ voorziet hierin.

Inzien

Het bestemmingsplan ‘Wellinghoeve Groessen’ en het besluit tot vaststelling liggen met ingang van donderdag 3 oktober 2019 tot en met woensdag 13 november voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis bij het Loket omgevingsvergunning, Koning Willem-Alexanderplein 1 te Duiven.

Voor inzage van de stukken kunt u een afspraak maken met het Loket Omgevingsvergunning via omgevingsvergunning@1stroom.nl of via telefoonnummer 088 695 3000.

Daarnaast is het vastgestelde bestemmingsplan digitaal in te zien op http://0226.roview.net of op www.ruimtelijkeplannen.nl 

Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0226. BPBUITENGEBIED23-VS01

Beroep

Vanaf vrijdag 4 oktober 2019 tot en met donderdag 14 november kan beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019. 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerp bestemmingsplan;

  • belanghebbenden die aannemelijk kunnen maken redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig een zienswijze in te dienen.

 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking één dag na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Voor een schorsing dient binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan alleen door een belanghebbende die een beroepschrift heeft ingediend. Wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Voor zowel het indienen van een beroepschrift, als een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verschuldigd. De hoogte van deze griffierechten zijn te vinden via www.raadvanstate.nl.

   

Meer informatie

Voor vragen over deze publicatie of inzage in de stukken buiten openingstijden kunt u telefonisch een afspraak maken met de behandelend ambtenaar Ole van Beers via 088-695 3000 of per e-mail via o.vanbeers@1stroom.nl.