Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadStaatscourant 2019, 5331Ruimtelijke plannenVul Ontwerpwijzigingsplan Visvijverweg 52 ex artikel 3.6 lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening.

Logo Lelystad

Het college van burgemeester en wethouders van Lelystad maken bekend dat voor het perceel Visvijverweg 52 het ontwerp ‘Wijzigingsplan Visvijverweg 52’ is opgesteld ex artikel 3.6 lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening. Het plan is opgesteld voor de uitbreiding van een melkveehouderijbedrijf door het realiseren een nieuw mestbassin, akkerbouwschuur en werktuigenschuur.

Het plangebied bestaat uit het agrarische perceel Visvijverweg 52 in het buitengebied van de gemeente Lelystad en ligt op circa drie kilometer ten noordoosten van Lelystad.

Het bovengenoemde wijzigingsplan ligt samen met de bijbehorende stukken met ingang van donderdag 31 januari 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de informatiebalie in de hal van het Stadhuis aan het Stadhuisplein 2 ter inzage. Het Stadhuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00, op donderdag avond van 18.00 uur tot 20.00 uur. Tevens zijn de stukken digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het digitale wijzigingsplan is voorzien van de identificatiecode NLIMRO.0995.WP00018-OW01

Een ieder kan gedurende genoemde termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken bij het college van de gemeente Lelystad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad, omtrent het voornemen genoemde wijzigingsplan vast te stellen. Ingeval van indiening van een mondelinge zienswijze wordt verzocht eerste contact op te nemen met telefoonnummer 14 0320.