Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2019, 53164VerkeersbesluitenAmsterdam, Zuid verkeersbesluit het verwijderen en het plaatsen van verschillende bebording voor de herinrichting van de Hobbemakade tussen Stadionweg/Van Hilligaertstraat en de Ruysdaelstraat van gevel tot kademuur.

Logo Amsterdam

Nummer Z-19-77435

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 

 

g elet op:

 

 • de Wegenverkeerswet (WVW 1994);

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • de bepalingen en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • de Verordening op het lokaal bestuur in Amsterdam;

 • de ondermandaatbesluiten van de stadsdelen.

 •  

 

Overwegende dat:

 

 • dat de Hobbemakade tussen de Stadionweg/Van Hilligaertstraat en de Ruysdaelstraat aan het einde van technische levensduur is, hierdoor zal het heringericht worden;

 • dat op 15 november 2016 de Nota van Uitgangspunten voor herinrichting van de Hobbemakade tussen Stadionweg/Van Hilligaertstraat en de Ruysdaelstraat is vastgesteld door B&W;

 • dat hieraan voorafgaand de Werkgroep Verkeerslichten Amsterdam en de Centrale Verkeers Commissie over de Nota van Uitgangspunten met hierin opgenomen schetsontwerp hebben geadviseerd;

 • dat bij het schetsontwerp nog wat op en aanmerkingen door de Centrale Verkeers Commissie zijn gemaakt in het vastgesteld verslag van de Centrale Verkeerscommissie Commissie van 14 november 2017, deze op en aanmerkingen zijn verwerkt in het definitieve ontwerp en begin 2019 ter inzage opgestuurd naar de Centrale Verkeers Commissie met als uitkomst positief advies;

 • dat over de herinrichting van de Hobbemakadede de buurt erbij betrokken is door middel van inspraak, inloopavonden en participatie;

 • dat de voorrangssituatie op de kruisingen van de Stadionweg/Van Hilligaertstraat en Hobbemakade en op de kruising Hobbemakade en Roelofhartstraat/Ceintuurbaan veranderen;

 • dat aan de west en oostzijde van de Hobbemakade vrij liggende fietspaden worden aangelegd waar snorfietsen en bromfietsers op de rijbaan moeten;

 • dat bij alle kruispunten de voetgangersoversteekplaatsen consequent worden doorgetrokken tot aan het voetpad;

 • dat fietsborden ter hoogte van doorsteken eventueel met rijrichting worden aangegeven;

 • dat de laad en losplaatsen ten zuiden van de kruising met de Ruysdaelstraat verplaatst worden naar ten noorden van de kruising met de Ruysdaelstraat, dit is vanwege kaders Plusnet Auto en hier niet parkeren;

 • dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien deze met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermede niet in overeenstemming zijn;

 • dat krachtens artikel 2.1 Wegenverkeerswet 1994 deze maatregel genomen wordt:

 • om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren;

 • ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;

 • om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;

 • ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

 • dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met een gemandateerde van de politie, eenheid Amsterdam. Deze heeft daarbij op 18-09-2019 positief gereageerd;

 • dat deze aanwijzing van verkeersmaatregelen in het algemeen verkeersbelang wenselijk c.q. noodzakelijk kan worden geacht;

 • dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen binnen de gemeente Amsterdam.

Besluit

 

 • 1.

  door het verwijderen van verkeersborden conform model B1 van Bijlage I van het

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”voorrangsweg” te

verwijderen op de volgende locaties:

Hobbemakade voor de kruising met Roelofhartstraat/Ceintuurbaan.

 

 • 2.

  door het verwijderen van verkeersborden conform model B3 van Bijlage I van het

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”voorrangskruispuntte

verwijderen op de volgende locaties:

Stadioweg voor de kruising met Hobbemakade.

 

 • 3.

  door het verwijderen van verkeersborden conform model B6 van Bijlage I van het

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het verwijderen van haaientanden als bedoeld

in artikel 80 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens ”verleen voorrang aan bestuurders

op de kruisende wegte verwijderen op de volgende locaties:

 • a.

  Hobbemakade voor de kruising met de Stadionweg.

 • b.

  Ceintuurbaan voor de kruising met de Hobbemakade(VBnummer Z-14-13672 besl. data 20-05-2014 onder punt 6b).

 • c.

  Roelof Hartstraat voor de kruising met de Hobbemakade(VBnummer Z-14-13672 besl. data 20-05-2014 onder punt 6a).

 

 • 4.

  door het verwijderen van verkeersborden conform model E7 van Bijlage I van het

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk

laden en lossen van goederen” te verwijderen op de volgende locaties:

Hobbemakade tegenover de percelen 59-62 drie parkeerplaatsen met parkeervaknummers

120887485271 , 120887485265 en 120887485258 met op het onderbord 08.00-19.00 uur.

 

 • 5.

  door het verwijderen van een fietsstrook: door onderbroken strepen,

 • gemarkeerd gedeelte van de rijbaan waarop afbeeldingen van een fiets zijn

 • aangebracht als genoemd in artikel 1 onder n van het Reglement Verkeersregels

 • en Verkeerstekens 1990 te verwijderen op de volgende locaties:

 • de aanwezige fietsstroken aan de west en oostzijde van de Hobbemakadetussen Stadionweg/Van Hilligaertstraat en de Ruysdaelstraat.

 •  

 • 6.

  door het plaatsen van verkeersborden conform model B1 van Bijlage I van het

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”voorrangsweg” te

plaatsen op de volgende locaties:

 • a.

  Hobbemakade west en oostzijde tussen de Ruysdaelstraat en de Ceintuurbaan/Roelof Hartstraat.

 • b.

  Roelof Hartstraat voor de kruising met de Hobbemakade.

 • c.

  Ceintuurbaan voor de kruising met de Hobbemakade.

 • d.

  Hobbemakade tussen de Roelof Hartstraat/Ceintuurbaan en de Stadionweg/Van Hilligaertstraat.

 • e.

  Hobbemakade voor de kruising met de Van Hilligaertstraat.

 • f.

  Stadionweg voor de kruising met de Van Hilligaertstraat.

 •  

 • 7.

  door het plaatsen van verkeersborden conform model B6 van Bijlage I van het

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het plaatsen van “haaientanden als bedoeld

in artikel 80 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens ”verleen voorrang aan bestuurders

op de kruisende wegte plaatsen op de volgende locaties:

 • a.

  Hobbemakade voor de kruising met de Roelof Hartstraat/Ceintuurbaan waar het verkeer op de Hobbemakade voorrang moet verlenen aan het verkeer op de Roelof Hartstraat/Ceintuurbaan.

 • b.

  Van Hilligaertstraat voor de kruising Hobbemakade/Stadionweg waar het verkeer op de Van Hilligaertstraat voorrang moet verlenen aan het verkeer op Hobbemakade/Stadionweg.

 • c.

  Oostzijde kruising Eerste jan Steenstraat en de Hobbemakade waar het verkeer uit de Eerste Jan Steenstraat voorrang moet verlenen aan het verkeer op de Hobbemakade.

 •  

 • 8.

  door het plaatsen van “haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens ”verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende wegte plaatsen op de volgende locaties:

 • a.

  Hobbemakade het fietsverkeer komende van de Van Hilligaertstraat over de fietsoversteek richting Stadionweg waar het fietsverkeer komend vanaf de Van Hilligaertstraat voorrang moet verlenen aan het fietsverkeer op de Hobbemakade richting Stadionweg.

 • b.

  Stadionweg het fietsverkeer komende van de Stadionweg over de fietsoversteek richting Van Hilligaertstraat/Hobbemakade waar het fietsverkeer komend vanaf de Stadionweg voorrang moet verlenen aan het fietsverkeer aan de oostzijde Stadionweg/Van Hilligaertstraat richting Van Hilligaertstraat/Hobbemakade.

 •  

 • 9.

  door het plaatsen van verkeersborden conform model D2 van Bijlage I van het

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”een gebod voor alle bestuurders het bord

voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft” te plaatsen op de volgende locaties voor wat

betreft de op de verkeersheuvel aanwezige verkeersborden, ter geleiding van het verkeer:

 • a.

  Stadionweg tussen Apollolaan en de Hobbemakade.

 • b.

  Van Hillgaertstraat tussen Ruysdaelkade en de Hobbemakade.

 • c.

  Hobbemakade tussen de Stadionweg en de Ruysdaelstraat.

 • d.

  Roelof Hartstraat tussen Pieter Baststraat en de Hobbemakade

 • e.

  Ceintuurbaan tussen de Ruysdaelkade en de Hobbemakade.

 •  

 • 10.

  door het plaatsen van verkeersborden conform model C14 van Bijlage I van het

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”gesloten voor fietsen en voor

gehandicaptenvoertuigen zonder motor ” te plaatsen op de volgende locaties:

zuidwestzijde van de kruising op het twee richtingen fietspad Hobbemakade/Stadionweg en Van

Hilligaertstraat na de kruising van het fietspad komend uit de richting van de Stadionweg richting

Van Hilligaertstraat/Hobbemakade.

 •  

 • 11.

  door het plaatsen van verkeersborden conform model E7 van Bijlage I van het

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk

laden en lossen van goederen” te plaatsen op de volgende locaties:

Hobbemakade schuintegenover perceel 51 drie parkeerplaatsen met parkeervaknummers

120883485376, 120883485369 en 120884485363 met op het onderbord 08.00-19.00 uur.

 

 • 12.

  door het plaatsen van verkeersborden conform model G11 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”verplicht fietspad” te plaatsen op de volgende locatie:

 • a.

  west en oostzijde van de Hobbemakadetussen de Stadionweg en de Ruysdaelstraat voor wat betreft het speciaal daartoe aangelegde weggedeelte met als onderbord snorfietsen verboden.

 • b.

  noord en zuidzijde van de Stadionweg tussen de Apollolaan en de Hobbemakade voor wat betreft het speciaal daartoe aangelegde weggedeelte met als onderbord snorfietsen verboden.

 • c.

  oostzijde Hobbemakadetegenover de Gerard Terborgstraat bij fietsdoorsteek met als onderbord OB501L en verboden voor snorfietsen.

 • d.

  oostzijde Hobbemakadetegenover de Cornelis Anthoniszstraat bij fietsdoorsteek met als onderbord OB501L en verboden voor snorfietsen.

 •  

 • 13.

  door het aanbrengen van” voetgangersoversteekplaatsen” als bedoeld inartikel 49 lid 2 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te plaatsen op de volgende locaties doorgetrokken tot aan het voetpad:

 • a.

  zuidzijde kruising Stadionweg, Van Hilligaertstraat en Hobbemakade.

 • b.

  noordzijde kruising Stadionweg, Van Hilligaertstraat en Hobbemakade.

 • c.

  oostzijde kruising Stadionweg, Van Hilligaertstraat en Hobbemakade.

 • d.

  zuidzijde kruising Hobbemakade, Roelof Hartstraat en de Ceintuurbaan.

 • e.

  westzijde kruising Hobbemakade, Roelof Hartstraat en de Ceintuurbaan.

 • f.

  noordzijde kruising Hobbemakade, Roelof Hartstraat en de Ceintuurbaan.

 • g.

  oostzijde kruising Hobbemakade, Roelof Hartstraat en de Ceintuurbaan.

 • h.

  zuidzijde kruising Hobbemakade en de Ruysdaelstraat.

 

 

Zoals aangegeven op bijgevoegde tekeningen.

 

Amsterdam, 25 september 2019

 

 

 

 

 

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

 

Gemeente Amsterdam

T.a.v. Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL Amsterdam

 

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

uw naam, adres en telefoonnummer

de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit

waarom u bezwaar maakt.

 

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behandelen.

 

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

 

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

 

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

sector Bestuursrecht Algemeen

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

 

Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, namens hen,

Nina Gombert

Teammanager Expertisecentrum, Operationele Ondersteuning, Stadswerken