Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2019, 52970VerkeersbesluitenGemeente Moerdijk - Verkeersbesluit verlagen snelheid naar 60 Markweg, standdaarbuiten

Logo Moerdijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk

Gelet op:

 • 1.

  het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

 • 2.

  het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • 3.

  het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 • 

  - dat de Markweg buiten de bebouwde kom van Standdaarbuiten is gelegen en in beheer en onderhoud is van de gemeente Moerdijk;

  - dat op het gedeelte Markweg buiten de bebouwde kom een maximum snelheid van 80 km/u geldt;

  - dat er in de nabije toekomst een tankstation gerealiseerd zal worden die aansluit op de Markweg;

  - dat het aantal (kruisende) verkeersbewegingen op de Markweg, en op het kruispunt Markweg/Langeweg Zuid zal toenemen;

  - dat het wenselijk is de maximumsnelheid op de Markweg vóór de uitvoegstraak van het tankstation en ná het kruispunt Markweg/Langeweg Zuid wordt aangepast naar 60km/u

  - dat dit de verkeersveiligheid ten goede komt omdat naderend verkeer minder snelheid heeft dan in de huidige situatie;

  - dat het overzicht op kruisend verkeer wordt verbeterd door een lager gereden snelheid;

  - dat dit besluit past binnen het Duurzaam Veiligbeleid;

  - dat deze maatregel - met verwijzing naar artikel 2, van de Wegenverkeersweg 1994 - gewenst is voor het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • 

  - dat de snelheidsverlaging wordt aangegeven middels bebording en attentieverhogende markering op het asfalt;

 • 

  - dat de markering (middengeleider) pas wordt aangepast als deze aan vervanging/onderhoud toe is;

 • 

  - dat de politie bezwaren heeft tegen dit plan, omdat de rijbaan niet direct wordt ingericht als een 60km/u weg;

 • 

  - dat handhaving hierdoor niet mogelijk is voordat de markering wordt aangepast.

 • 

   

Besluiten

- door het plaatsen van de verkeersborden A0160 en A0260 van bijlage 1 van het RVV 1990, een maximale snelheid van 60 km/uur instellen ter hoogte van het tankstation, ten behoeve van de verkeersveiligheid ter plaatse.

 

Zevenbergen 01-10-2019

burgemeester en wethouders van Moerdijk

namens deze,

S.P. van der Putten

Teamhoofd infrastructuur

Bezwaarclausule

Wij wijzen u erop dat eenieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo artikel 20 van de Wegenverkeerswet, binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift tegen vorenstaand besluit kan indienen bij ons College.

Met betrekking tot het in te dienen bezwaarschrift geldt dat het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste moet bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.