Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2019, 5295Convenanten

Zakelijke inhoud convenanten grootschalige proeftuinen met een aardgasvrije wijk

Mededeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 januari 2019 houdende de mededeling van de zakelijke inhoud van de convenanten grootschalige proeftuinen met een aardgasvrije wijk

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Deelt mede:

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 18 december 2018 met de afzonderlijke gemeenten Drimmelen en Tilburg, op 7 januari 2019 met de afzonderlijke gemeenten Vlieland, Tytsjerksteradiel, Middelburg, Purmerend, Hengelo (O) en Groningen en op 24 januari 2019 met de afzonderlijke gemeenten Assen en Zoetermeer convenanten gesloten met betrekking tot de grootschalige proeftuinen van die gemeenten voor het aardgasvrij maken van een bestaande wijk.

In het regeerakkoord is afgesproken dat voor het eind van de kabinetsperiode 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij (of klaar voor het afkoppelen van aardgas) worden gemaakt en dat hiermee een eerste stap wordt gezet op weg naar verduurzaming van 200.000 huizen per jaar. In het kader van het Interbestuurlijk Programma en het proces om te komen tot een Klimaatakkoord wordt de wijkgerichte aanpak met proeftuinen verankerd in een meerjarig Programma Aardgasvrije Wijken waarin ook een Kennis- en Leerprogramma is opgenomen. Het Kabinet heeft uit de Klimaatenvelop 120 miljoen euro beschikbaar gesteld voor gemeenten die in 2018 al konden starten met een grootschalige proeftuin voor het aardgasvrij maken van een bestaande wijk. Het doel van deze grootschalige proeftuinen is om ervaring op te doen over de wijze waarop en de condities waaronder bestaande wijken op een haalbare en betaalbare wijze aardgasvrij kunnen worden gemaakt en op welke wijze opschaling en kostenreductie kan plaatsvinden. Deze proeftuinen worden benut om kennis te ontwikkelen en te delen, om innovaties te stimuleren, om aanbevelingen te doen over de wijze van betrokkenheid van bewoners en gebouweigenaren en om de koppeling te leggen met andere maatschappelijke opgaven zoals verbetering van de leefomgeving, klimaatadaptatie en circulaire economie.

Ten behoeve van het realiseren van deze rijksdoelen zijn 27 gemeenten geselecteerd voor een grootschalige proeftuin met een aardgasvrije wijk. Met deze gemeenten zijn afspraken gemaakt over de door de desbetreffende gemeente en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te leveren prestaties. Hiernaast bevatten de convenanten afspraken over rapportage, monitoring en evaluatie. De 27 afzonderlijke convenanten treden in werking met ingang van de dag na ondertekening door beide partijen en eindigen in beginsel op 31 december van het jaartal waarin de betreffende wijk aardgasvrij is gemaakt. Ook met de overige 17 gemeenten wordt een convenant gesloten van de ondertekening waarvan te zijner tijd in de Staatscourant mededeling zal worden gedaan.

De convenanten van de ondertekening waarvan hier mededeling wordt gedaan zijn in te zien op www.100aardgasvrijewijken.nl. Ook de overige convenanten zullen, na ondertekening, op deze website worden geplaatst.