Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PapendrechtStaatscourant 2019, 52793Besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit toezichthouders Huisvestingsverordening

Logo Papendrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht;

 

Gelet op titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht; artikel 33 van de Huisvestingswest en artikel 4.2 van de Huisvestingsverordening;

 

Besluit

 

I. Aan te wijzen als toezichthouders, overeenkomstig titel 5.2 Awb, artikel 33 van de Huisvestingswet en artikel 4.2 van de Huisvestingsverordening de volgende functionarissen:

 

- De buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam bij de gemeente Papendrecht.

- De toezichthouders behorende bij team Veiligheid, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VVTH).

 

II. Dit besluit laat onverlet het besluit aanwijzingsbesluit toezichthouders Wabo, Leidingenverordening, Telecommunicatieverordening en bomenverordening. Dat besluit blijft ook van kracht.

 

III. Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit toezichthouders Huisvestingsverordening.

 

IV. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

Papendrecht ,16 juli 2019

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

de secretaris, de burgemeester,

R. van Netten, A.J. Moerkerke