Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrontenStaatscourant 2019, 52759VerkeersbesluitenB19.002258 Verkeersbesluit: herinrichting van De Zuid, Walvisstraat en De Rede

Logo Dronten

INLEIDING

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

 

 

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

 

Besluitverplichting

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er in de volgende gevallen een verkeersbesluit te worden genomen:

1. De plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en onderborden (opgenomen in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer), voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

2. Maatregelen op of aan de weg tot een wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Procedure

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de politie. Met uitzondering van de aan te brengen voetgangersoversteekplaats op het wegdek van De Zuid nabij huisnummer 2 (besluitpunt 7), heeft deze positief geadviseerd op het verkeersbesluit.

 

Motivering

De Zuid en Walvisstraat worden heringericht. De voornaamste aanleiding voor het opstarten van dit project is de noodzaak tot groot onderhoud aan De Zuid. In de huidige situatie wordt regelmatig in de verkeerde richting gefietst op het fietspad langs De Zuid. In het ontwerp van de herinrichting is een oplossing hiervoor direct meegenomen, door een fietspad in twee richtingen te realiseren aan de oostzijde van De Zuid. In het ontwerpproces zijn verschillende bewonersavonden georganiseerd en is geluisterd naar de inbreng op deze avonden. Uit deze bewonersavonden en het betrekken van de stakeholders bij de herinrichting vloeit voort dat de rijrichting op De Rede (eenrichtingsweg) wordt ingesteld in de tegenovergestelde richting, ten opzichte van de huidige situatie. Samen met deze maatregel wordt het kruispunt van De Zuid met De Rede heringericht, waardoor de links afslaande beweging niet meer mogelijk is. Dit vermindert het aantal mogelijk conflictpunten op dit kruispunt, wat de verkeersveiligheid ten goede komt. Doordat een goede alternatieve route beschikbaar is op de Walvisstraat, zal de verkeersintensiteit op De Rede afnemen wat de oversteekbaarheid van De Rede doet toenemen en een positieve invloed heeft op de verkeersveiligheid. Tevens worden fietsoversteken gerealiseerd op de volgende locaties waarbij het overstekende fietsverkeer voorrang moet verlenen aan het kruisende verkeer:

 

- Kruispunt De Zuid – Baskenstraat

- Kruispunt De Zuid – De Roef

- Kruispunt De Zuid – De Galop

 

Op verzoek van bewoners wordt een voetgangersoversteekplaats op De Zuid gerealiseerd, ter hoogte van zalencentrum Open Hof, om zo een aangewezen plek te faciliteren waar voetgangers De Zuid kunnen oversteken.

 

Met het verkeersbesluit worden, op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, de volgende doelstellingen beoogd:

• het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• het beschermen van weggebruikers en passagiers;

• het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

 

 

BESLUITEN

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om:

 

1. het eenrichtingsfietspad op te heffen aan de oostzijde van De Zuid, tussen het kruispunt van De West met het Gangboord en het kruispunt van De Zuid met het Dronterpad, door het verwijderen van borden G11 en D07 van bijlage 1 van het RVV 1990 en het onderbord OB501;

 

2. het eenrichtingsfietspad op te heffen aan de westzijde van De Zuid, tussen het kruispunt van De West met het Gangboord en het kruispunt van De Zuid met het Dronterpad, door het verwijderen van borden G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 en het onderbord OB501;

 

3. een tweerichtingenfietspad in te stellen aan de oostzijde van De Zuid, tussen het kruispunt van De West met het Gangboord en het kruispunt van De Zuid met het Dronterpad, door het plaatsen van borden G11 bijlage 1 van het RVV 1990 en het onderbord OB502 of OB505;

 

4. het eenrichtingsverkeer van west naar oost op te heffen op De Rede, door het verwijderen van het bord C03 van bijlage 1 van het RVV 1990 en onderbord OB52 (uitgezonderd fietsers) nabij het kruispunt van De Zuid met de De Rede en het verwijderen van bord C02 van bijlage 1 van het RVV 1990 en onderbord OB52 (uitgezonderd fietsers) nabij het kruispunt van De Rede met de Aakstraat;

 

5. eenrichtingsverkeer van oost naar west in te stellen op De Rede, door het plaatsen van het bord C03 van bijlage 1 van het RVV 1990 en onderbord OB52 (uitgezonderd fietsers) nabij het kruispunt van De Rede met de Aakstraat en het plaatsen van bord C02 van bijlage 1 van het RVV 1990 en onderbord OB52 (uitgezonderd fietsers) nabij het kruispunt van De Zuid met De Rede;

 

6. een gebod om rechtsaf te slaan in te stellen voor het verkeer komend vanaf de Rede en rijdend richting De Zuid door het plaatsen van bord C04-R van bijlage 1 van het RVV 1990 nabij het kruispunt van De Zuid met De Rede;

 

7. een voetgangersoversteekplaats aan te brengen op het wegdek op De Zuid, nabij huisnummer 2, door het aanbrengen van voetgangersoversteekplaatsmarkering zoals omschreven in artikel 49 lid 2 van het RVV 1990 en het plaatsen van borden L2 van bijlage 1 van het RVV 1990;

 

8. een fietsoversteekplaats in te stellen op de Zuid, door het aanbrengen van haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 op het wegdek en het plaatsen van bord B6 van bijlage 1 van het RVV 1990, waarbij fietsers voorrang moeten verlenen aan het kruisende verkeer, nabij de volgende locaties:

- het kruispunt van De Zuid met de Baskenstraat

- het kruispunt van De Zuid met De Roef

- het kruispunt van De Zuid met De Galop

 

9. de bebording te plaatsen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening met kenmerk 20155-19-544-BP-E van 05-08-2019.

 

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in de Staatscourant en na plaatsing van de genoemde verkeersborden en verkeerstekens.

 

Communicatie

Daarnaast kan het besluit inclusief tekening gedurende 6 weken na datum bekendmaking in de Staatscourant ingezien worden bij het Team Vergunningen, Handhaving en Veiligheid in het gemeentehuis.

 

 

Dronten, 18 september 2019

 

 

 

Namens het college van Dronten

M. Koning

Manager team Vergunningen, Handhaving en Veiligheid

Bezwaar

U kunt tegen deze beschikking schriftelijk of digitaal binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift indienen bij het college van Dronten. Indien u schriftelijk bezwaar wilt indienen, dan kunt u uw bezwaarschrift richten aan: Het college van Dronten respectievelijk de heffingsambtenaar van Dronten, t.a.v. Vakgebied Bedrijfsvoering, Postbus 100, 8250 AC te Dronten.

 

Indien u digitaal bezwaar wilt maken, dan kunt u dit doen via de gemeentelijke website, digitale formulieren. U hebt dan wel een DigiD nodig. De bezwarentermijn begint op de dag na de datum van verzending van deze brief.

 

Een bezwaarschrift schort de geldigheid van een beschikking niet op. Als u een bezwaarschrift indient, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening richten aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. Indien u dit schriftelijk wilt doen kunt u uw verzoekschrift richten aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT.

 

Indien u digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening wilt indienen, kunt u dit doen via het digitaal loket bestuursrecht (loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht). U hebt dan wel een DigiD nodig. Voor het indienen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.