Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandStaatscourant 2019, 52566VerkeersbesluitenN817; verkeersbesluit realiseren rotonde en oversteekplaats te Ulft in de gemeente Oude IJsselstreek

Logo Gelderland

VERKEERSBESLUIT ZAAKNUMMER 2019-002842, 19 SEPTEMBER 2019

Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen een verkeersbesluit voor het instellen van een rotonde op de provinciale weg N817 en het aanbrengen van een solitaire (brom-)fietsoversteek op de N817 te Ulft in de gemeente Oude IJsselstreek.

Aanleiding

De provinciale weg N817 (Oude IJsselweg) ligt tussen het kruispunt met de N317 (Slingerparallel) en de aansluiting met de Wiekenseweg. Op de N817 rijden op een werkdag circa 8.500 motorvoertuigen. De weg is een gebiedsontsluitingsweg met een minder belangrijke functie voor het afwikkelen van het doorgaande verkeer. Openbaar vervoer maakt geen gebruik van de weg. Langs de N817 ligt aan de oostzijde een in twee richtingen bereden (brom-)fietspad.

In 2020 staat door de provincie Gelderland groot onderhoud gepland op de N817. Voorafgaand aan het groot onderhoud is door de provincie een verkenning uitgevoerd naar eventuele (verkeersveiligheids)knelpunten op het traject, met als doel deze in voorkomende gevallen integraal aan te pakken. In dit kader worden tijdens de onderhoudswerkzaamheden op de N817 ook maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Uit de inventarisatie van de verkeerskundige knelpunten is naar voren gekomen dat er een aantal zijwegen aangesloten is op de N817 die een potentieel verkeersveiligheidsknelpunt zijn. Om verkeer op een gebiedsontsluitingsweg veilig en vlot te laten doorstromen wordt uitwisseling van verkeer zoveel mogelijk gebundeld op grootschalige kruispunten, zoals een rotonde of een met een verkeersregelinstallatie geregeld kruispunt. Het kruispunt N817 Oude IJsselweg – Varsselderseweg – ‘t Goor is in de huidige situatie vormgegeven als een traditioneel kruispunt. Daarbij is de voorrang geregeld met borden en markering, waarbij het verkeer op de Varsselderseweg en ‘t Goor voorrang moet verlenen aan verkeer op de Oude IJsselweg. De snelheid van het gemotoriseerd verkeer op de N817 is (te) hoog. Daarnaast hebben in de afgelopen jaren op het kruispunt N817 Oude IJsselweg – Varsselderseweg – ‘t Goor meerdere ongevallen plaatsgevonden.

Ook de oversteekbaarheid van (brom-)fietsers is als knelpunt geconstateerd, met name de oversteekbaarheid ter hoogte van de Varsselderseweg / ‘t Goor en de Hoofdstraat. Op deze kruispunten moeten (brom-)fietsers in één keer 3 rijstroken oversteken. Voor het overstekend (brom-)fietsverkeer zijn geen voorzieningen aanwezig.

Voor het oplossen van deze knelpunten neemt de provincie op de N817 de volgende maatregelen:

 • -

  De aanleg van een rotonde op het kruispunt N817 Oude IJsselweg – Varsselderseweg – ‘t Goor (kilometer 0,98) in combinatie met;

 • -

  De aanleg van een solitaire (brom-)fietsoversteek in twee richtingen ter hoogte van de Hoofdstraat (kilometer 1,8).

Als wegbeheerder van de N817 is de provincie Gelderland verplicht om voor de beoogde verkeersmaatregelen op deze locaties een verkeersbesluit te nemen. Het belangrijkste doel van de maatregelen op de N817 is het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Het maken van de rotonde hangt nauw samen met het afsluiten van de Hoofdstraat. Bij de aanleg van de solitaire (brom-)fietsoversteek wordt de Hoofdstraat afgewaardeerd. De gemeente Oude IJsselstreek neemt als wegbeheerder van de Hoofdstraat een verkeersbesluit voor de aanpassing. Indien de Hoofdstraat niet wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer wordt de rotonde niet gerealiseerd.

Juridisch Kader

Wettelijke grondslag:

Dit besluit wordt genomen conform:

• artikel 2, lid 1, onder a Wegenverkeerswet 1994;

• artikel 15, lid 1 en 2 Wegenverkeerswet 1994;

• artikel 18, lid 1, onder b Wegenverkeerswet 1994;

• artikel 12 en 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

• afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

• het Algemeen Reglement Mandaat Provincie Gelderland.

Procedure totstandkoming

Tijdens de procedure heeft overleg plaatsgevonden met de gemeente Oude IJsselstreek en met de korpschef van de Politie Eenheid Oost-Nederland, district Noord en Oost Gelderland. Beide zijn positief over de voorgestelde maatregelen.

Zienswijzen

Op het ontwerp-verkeersbesluit dat van 4 april tot en met 16 mei 2019 ter visie heeft gelegen is één (1) zienswijze ingediend. Deze zienswijze heeft niet geleid tot het wijzigen van het besluit.

Beleidskader

In de omgevingsvisie is opgenomen dat personen zich vlot en veilig kunnen bewegen. Hierbij wordt bij knelpunten op het gebied van wegen gekeken naar het voorkomen en benutten alvorens er nieuwe infrastructuur wordt aangelegd. Dit sluit aan op de Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik. De provincie is daarbij verantwoordelijk voor het op peil houden van en verbeteren van de kwaliteit van de bestaande wegen, waterwegen en fietspaden in provinciaal beheer. Om veilig te kunnen bewegen over de weg wordt dit volgens Duurzaam Veilig gedachte nader uitgewerkt. De essentie van het Duurzaam Veilig beleid is het voorkomen van verkeersonveiligheid. Volgens de Duurzaam Veilig-gedachte wordt een weg afgestemd en zichtbaar ingericht op het dagelijkse en gewenste gebruik van de weg, waarbij deze zorgvuldig wordt ingepast in de omgeving.

Grondbeginselen voor een Duurzaam Veilig wegennet zijn:

 • -

  het voorkomen van onbedoeld gebruik van de weg;

 • -

  het voorkomen van grote snelheids- en richtingsverschillen;

 • -

  het voorkomen van onzeker gedrag bij de gebruikers van de weg.

Hiervoor dient het wegbeeld eenduidig en uniform te zijn. Dit kan slechts bereikt worden door te streven naar een beperkt aantal functies. Bij het toekennen van functies aan wegen wordt (conform het landelijk beleid) een driedeling onderkend, namelijk stromen (stroomweg), ontsluiten (gebiedsontsluitingsweg) en toegang bieden (erftoegangsweg).

De N817 heeft de functie van gebiedsontsluitingsweg. Een gebiedsontsluitingsweg voorziet in zowel het doorstromen als het uitwisselen van verkeer, maar dit wordt naar plaats gescheiden. Op de wegvakken staat doorstroming van het verkeer centraal, uitwisseling van verkeer vindt plaats op de kruispunten.

Belangenafweging

De N817 is een provinciale gebiedsontsluitingsweg. Om dergelijke wegen veilig en vlot te laten doorstromen wordt uitwisseling van verkeer zoveel mogelijk gebundeld op grootschalige kruispunten, zoals een rotonde of een met een verkeersregelinstallatie geregeld kruispunt.

Het kruispunt N817 Oude IJsselweg – Varsselderseweg – ‘t Goor is in de huidige situatie vormgegeven als een traditioneel kruispunt, waarbij de voorrang geregeld is met borden en markering, zodanig, dat het verkeer op de Varsseldeseweg en ’t Goor voorrang moet verlenen aan verkeer op de N817.

De aanleg van de rotonde Varsselderseweg verhoogt de verkeersveiligheid op de N817 voor alle verkeer. Een rotonde is in deze situatie bij de te verwerken intensiteiten de meest verkeersveilige oplossing voor het aansluiten van zijwegen op een gebiedsontsluitingsweg. De snelheid van het verkeer is op de naderingsrichtingen laag, fietsers kunnen veilig en gefaseerd via de midden eilanden oversteken en voertuigen vanuit de zijwegen kunnen veilig invoegen.

Ook dient een rotonde het belang van een veilige ontsluiting van het vakantiepark aan de westzijde van de N817, de woningen en bedrijven gelegen aan de Varsselderseweg en het industrieterrein De Rieze in Ulft aan ’t Goor aan de oostzijde van de N817.

De kern van het afsluiten van de Hoofdstraat is in eerste instantie het verminderen van het aantal aansluitingen op de N817. Ieder kruispunt is een potentieel verkeersveiligheidsknelpunt.

De gemeente Oude IJsselstreek heeft geen ontsluiting voorzien voor gemotoriseerd verkeer op de plaats van het (brom-)fietspad (voorheen bouwweg Bomenbuurt) aan de oostzijde van de N817 ligt. Deze oostelijke aansluiting kan hiermee komen te vervallen. Varsselder heeft naast de Hoofdweg nog twee goede ontsluitingen richting N817: via de Berghseweg (N816) en via de Varsselderseweg. Een ontsluiting via de Hoofdstraat is daarmee niet noodzakelijk. De Hoofdstraat wordt bovendien beperkt gebruikt door autoverkeer. Bij het afsluiten van de Hoofdstraat tussen de komgrens Varsselder en de N817 voor autoverkeer blijft de weg toegankelijk voor (brom-)fietsverkeer. Via de te realiseren (brom-)fietsoversteek wordt aangesloten op het (brom-)fietspad dat in 2016 door de gemeente vanuit Ulft naar de N817 is aangelegd onder andere ten behoeve van de schoolgaande jeugd (Varsselder/Ulft en vice versa). De aanleg van een brede middengeleider in de N817 creëert een veilige oplossing voor de overstekende (brom-)fietsers en wandelaars.

Zowel de gemeente Oude IJsselstreek, politie en provincie Gelderland zijn van mening dat het afsluiten van de Hoofdstraat voor gemotoriseerd verkeer niet leidt tot verkeersonveiligheid op de Varsselderseweg. Er gaat (beperkt) meer autoverkeer gebruik maken van de route via de Varsselderseweg en de routes naar de Berghseweg. De Varsselderseweg wordt daarvoor breder gemaakt door middel van grasbetonstenen.

De rotondeoplossing hangt nauw samen met het afsluiten van de Hoofdstraat. Indien de Hoofdstraat niet wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer wordt de rotonde niet aangelegd.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen voor de provinciale weg N817 (Oude IJsselweg) in Ulft in de gemeente Oude IJsselstreek het volgende verkeersbesluit:

N817 kruispunt Oude IJsselweg – Varsseldeseweg – ‘t Goor (kilometer 0,98)

 • I.

  door het verwijderen van de verkeersborden model B6 van het RVV 1990, alsmede door het verwijderen van de haaientanden, zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, de huidige voorrangsregeling op het kruispunt op te heffen en eerdere besluiten hierover in te trekken;

 • II.

  door het plaatsen van verkeersborden model D1 van het RVV 1990 op het middeneiland van de te realiseren rotonde, tegenover de toeleidende wegen, een rotonde met verplichte rijrichting (tegen de klok in) in te stellen;

 • III.

  door het plaatsen van borden model D2 van het RVV 1990, een verplichte rijrichting rechts langs de te realiseren middengeleiders op de N817 in te stellen;

 • IV.

  door het plaatsen van verkeersborden model B6 van het RVV 1990 en door het aanbrengen van haaientanden, zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, op de toeleidende wegen naar de te realiseren rotonde, een voorrangsregeling in te stellen waarbij het verkeer op de aansluitende wegen voorrang moet verlenen aan bestuurders op de kruisende weg (rotonde);

 • V.

  door het plaatsen van de borden model B6 van het RVV 1990 en door het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 op het (brom-)fietspad, vóór de hoofdrijbaan, het verkeer op het (brom-)fietspad te verplichten om voorrang te verlenen aan bestuurders op de hoofdrijbaan;

 • VI.

  door het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 op de middengeleiders, vóór de hoofdrijbaan, het (brom-)fietsverkeer op de (brom-) fietsoversteek te verplichten om voorrang te verlenen aan bestuurders op de hoofdrijbaan;

N817 Solitaire (brom-)fietsoversteek Oude IJsselweg ter hoogte van Hoofdstraat (kilometer 1,80)

 • I.

  door het plaatsen van borden model D2 van het RVV 1990, een verplichte rijrichting rechts langs de te realiseren middengeleider op de N817 en de middengeleider(s) op het (brom-)fietspad in te stellen;

 • II.

  door het plaatsen van borden D4 van het RVV 1990 op de hoofdrijbaan vóór de Hoofdstraat, een verplichte rijrichting voor de bestuurders op de hoofdrijbaan in de richting die op het bord is aangegeven (rechtdoor) in te stellen;

 • III.

  door het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 op de middengeleider, vóór de hoofdrijbaan, het (brom-)fietsverkeer op de twee (brom-)fietsoversteken te verplichten om voorrang te verlenen aan bestuurders op de hoofdrijbaan.

Het besluit treedt in werking op het moment dat de aanpassingen zijn gerealiseerd.

Ter inzage

Een link naar het verkeersbesluit is vanaf 26 september te vinden op de website van de provincie Gelderland www.gelderland.nl/N817.

De tekst van het verkeersbesluit is ook te vinden op de website van de rijksoverheid (zoek.officielebekendmakingen.nl->Zoek in). U kunt zaaknummer 2019-002842 dan als zoekopdracht ingeven.

Tevens ligt een kopie van het verkeersbesluit van 26 september tot en met 7 november 2019 ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Oude IJsselstreek, Staringstraat 25, Gendringen.

Instellen beroep

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de Gedeputeerde Staten naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij Gedeputeerde Staten naar voren heeft gebracht, kan gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken na de dag waarop het besluit kenbaar is gemaakt hiertegen beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland (Postbus 9090 6800 EM Arnhem) inzake de besluitpunten I t/m IX van het verkeersbesluit.

Diegene die een beroepschrift heeft ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, tel. (026) 3592000 of op www.rechtspraak.

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Ina Joosten

teammanager Asset Gebruik Wegen