Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KampenStaatscourant 2019, 52406Ruimtelijke plannenVaststelling wijzigingsplan ‘Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014, 8e wijziging Oudendijk 17’

Logo Kampen

Het college heeft het wijzigingsplan ‘Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014, 8e wijziging Oudendijk 17’ ongewijzigd vastgesteld.

Wijzigingsplan

Dit wijzigingsplan maakt het mogelijk om de bedrijfswoning om te zetten naar een plattelandswoning door de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - voormalige bedrijfswoning' aan het perceel toe te kennen.

Inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met ingang van 25 september 2019 tot en met 6 november 2019 tijdens openingstijden ter inzage in het stadhuis. Het plan is ook digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0166.00991269-VB01.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen de volgende belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag):

  • 1.

    belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan naar voren hebben gebracht bij het college;

  • 2.

    belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan in te stellen.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op het voornoemde adres.