Ontwerpbestemmingsplan ‘Stedelijk gebied’ ter inzage

Logo Druten

 

Burgemeester en wethouders van Druten maken op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘stedelijk gebied’ ter inzage ligt. Het plangebied van dit bestemmingsplan zijn de dorpskernen van Druten, Afferden, Deest, Horssen en Puiflijk. Het gebied dat buiten deze kernen ligt, behoort niet tot het plangebied.

Het bestemmingsplan is in hoofdzaak consoliderend van aard. Dit betekent dat er in principe geen nieuwe regels zijn opgenomen in het plan, maar dat er sprake is van het samenvoegen van de verschillende geldende plannen. Daar waar er een discrepantie was tussen de verschillende geldende plannen, is er geharmoniseerd. Daarnaast zijn er twee nieuwe ontwikkelingen opgenomen in dit bestemmingsplan.

Dat betreft een nieuwe woning aan de Koningstraat ongenummerd (naast nummer 10) in Afferden en de herbestemming van de bedrijfswoning aan de Klapstraat 1a in Afferden naar een burgerwoning.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt, met het bijbehorende stukken vanaf 26 september 2019 gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Heuvel 1 in Druten. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur; op maandag is het gemeentehuis tevens geopend van 16.00 uur tot 19.00 uur. Het ontwerpbestemmingsplan wordt tevens langs elektronische weg beschikbaar gesteld op de website van de gemeente en op de landelijke website (www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0225.BPperiodiekstb04-1902).

De bronbestanden zijn beschikbaar op www.gisnet.nl/ruimtelijkeplannen/druten/ro-online/2008/NL.IMRO.0225.BPperiodiekstb04-1902. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0225.BPperiodiekstb04-1902.

Tijdens de termijn van zes weken kan eenieder zijn of haar gemotiveerde zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of mondeling kenbaar maken aan de gemeenteraad (Postbus 1, 6650 AA Druten). Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met de mevrouw S. Welbers van het team Gebiedsontwikkeling op telefoonnummer 088 432 70 00. Van een mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. Tijdens de inzage termijn, mogen de ter inzage gelegde stukken worden aangevuld met nieuwe relevante stukken en gegevens.

Druten, 25 september 2019

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de loco-secretaris, de burgemeester,

H.G.A.M. Cornelissen MSN drs. C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

Naar boven