Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaStaatscourant 2019, 52209VerkeersbesluitenTijdelijke verkeersmaatregelen Zustersveld.

Logo Breda

 

Z2019-005007 d.d. 20 september 2019.

 

Burgemeester en wethouders van Breda

 

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

 

Het Algemeen Mandaatbesluit Breda 2019, vastgesteld door burgemeester en wethouders op 15 januari 2019, van kracht geworden op 24 januari 2019, inzake de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten.

 

Overwegende:

 

Op grond van het bepaalde in artikel 34 van het BABW inzake het wegverkeer kan het bevoegd gezag onder bepaalde omstandigheden tijdelijke verkeerstekens plaatsen of tijdelijke verkeersmaatregelen uitvoeren. Indien de tijdelijke plaatsing of de tijdelijke maatregelen van kortere duur is dan 4 maanden, behoeft geen verkeersbesluit te worden genomen. Onder de gegeven omstandigheden wordt dit thans wel nodig geacht omdat het een fysieke afsluiting betreft die tijdelijk wordt geplaatst om onderzoek te doen naar de effecten op het verkeer van deze maatregel.

 

Uit het oogpunt van:

• Het verzekeren van de veiligheid op de wegen

• Het beschermen van de weggebruikers en passagiers

• Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade

• Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

 

Is het gewenst om

In de periode van 18 oktober 2019 tot en met 15 november 2019 voor een periode van vier weken een tijdelijke fysieke afsluiting in het Zustersveld te plaatsen. Een en ander zoals weergegeven op de bijgevoegde tekening ‘Afsluiting Zustersveld tijdelijke vormgeving’ met tekeningnummer 312138.

 

Motivering

De Koele Mei en de Smalle Reep vormen een industrieterrein dat grens aan een woonwijk. De ontsluiting van dit industriegebied voert door de woonwijk, aan de westzijde langs het Zustersveld, aan de oostzijde langs de Klaverweide.

 

De Klaverweide heeft een profiel dat goed berijdbaar is voor vrachtverkeer. Op het Zustersveld is dit minder het geval. De woningen aan het Zustersveld staan redelijk dicht bij de rijbaan en aanwonenden ervaren hinder van vrachtverkeer. Daarbij komt dat het Zustersveld aansluit op de Baliëndijk nabij het kruispunt met de Doornboslaan. Vrachtverkeer dat deze route kiest, blokkeert regelmatig het doorgaand verkeer op de Baliëndijk waardoor verstoring ontstaat op het kruispunt met de Doornboslaan.

 

Daarom is het het beste om het industriegebied langs de Klaverweide te ontsluiten. De wens is dan ook om in het Zustersveld in de toekomst een knip aan te brengen voor gemotoriseerd verkeer. Dat heeft vanzelfsprekend gevolgen voor andere wegen in het gebied.

 

Om die gevolgen in beeld te brengen, zal een proef plaatsvinden in de periode van 18 oktober 2019 tot

15 november 2019. Hierbij wordt een tijdelijke knip gerealiseerd voor vier weken direct te noorden van de Vaartbossen. Op de andere doorgaande wegen in het gebied worden op vier locaties tellingen gehouden (voor- en nameting). Op deze wijze wordt het effect op de omgeving gemeten. Na deze proef zal de tijdelijke knip weer worden verwijderd en zal het college zich op basis van de gemeten resultaten beraden over een definitieve maatregel.

 

De tijdelijke fysieke afsluiting geldt uitsluitend voor autoverkeer. De afsluiting wordt voor vier weken geplaatst in de periode van 18 oktober 2019 tot en met 15 november 2019. De rijbaan wordt middels jumboblokken en afzethekken vernauwd naar een doorsteek van 3 meter breed. De doorsteek wordt voorzien van een paal, om doorrijden van auto’s te voorkomen. Fietsers en bromfietsers mogen de afsluiting wel passeren.

 

Op de Vaartbossen nabij het kruispunt met het Zustersveld wordt het bord D5l, gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven, met onderbord OB54, uitgezonderd (brom)fietsers, geplaatst. Op het Zustersveld wordt net voor het kruispunt met de Vaartbossen het bord, D5r, gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven, met onderbord OB54, uitgezonderd (brom)fietsers, geplaatst. Op het Zustersveld wordt nabij het kruispunt met de Baliëndijk het bord L8, doodlopende weg, met onderbord OB54, uitgezonderd (brom)fietsers, geplaatst. Dit bord valt formeel buiten het verkeersbesluit (niet verkeersbesluitplichtig) maar is voor de volledigheid opgenomen.

 

Een en ander zoals opgenomen op de bijgevoegde tekening ‘Afsluiting Zustersveld tijdelijke vormgeving’ met tekeningnummer 312138, welke onderdeel uitmaakt van dit besluit.

 

Belangenafweging

 

In het kader van een proef wordt de fysieke afsluiting in het Zustersveld geplaatst. Op deze manier kan gemonitord worden wat de effecten zijn op de verkeersstromen door de wijk. Na afloop van proefperiode van vier weken zal het college een definitieve beslissing nemen over eventuele verkeersmaatregelen.

 

Door de maatregelen voor vier weken in te stellen kunnen positieve en negatieve gevolgen in beeld gebracht worden. Door de afsluiting moet verkeer anders gaan rijden. Voor sommige bewoners en bedrijven is betekent dit dat route enkele honderden meters langer wordt. Het college vindt dit een aanvaardbare afstand. De maatregel wordt voor een korte periode van vier weken ingesteld.

 

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de politie Zeeland, West-Brabant.

 

Besluiten

I. In de periode van 18 oktober 2019 tot en met 15 november 2019 voor vier weken een fysieke afsluiting te plaatsen in het Zustersveld direct ten noorden van de Vaartbossen.

 

II. Op de Vaartbossen nabij het kruispunt met het Zustersveld het bord D5l, gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven, met onderbord OB54, uitgezonderd (brom)fietsers, te plaatsen. Op het Zustersveld voor het kruispunt met de Vaarbossen het bord, D5r, gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven, met onderbord OB54, uitgezonderd (brom)fietsers, te plaatsen.

 

II. Een en ander overeenkomstig tekening, ‘Afsluiting Zustersveld tijdelijke vormgeving’ met tekeningnummer 312138, welke onderdeel uitmaakt van dit besluit.

 

III. De datum van openbaarmaking van dit verkeersbesluit te bepalen op 20 september 2019.

 

 

Breda, 20 september 2019.

 

 

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Breda,

namens dezen,

Medewerker beleid & advies

 

 

A. Kuijpers.

 

Ter inzage

Het verkeersbesluit is voor een ieder in te zien via www.officielepublicaties.nl en www.overheid.nl. Nadere informatie kan worden ingewonnen bij Dhr. A. Maas via telefoonnummer 14 076.

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda. Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.

 

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:

a. naam en adres

b. de dagtekening

c. omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift gericht is; Verkeersbesluit ‘Tijdelijke verkeersmaatregelen Zustersveld’

d. de gronden van het bezwaar

U wordt verzocht, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, mee te zenden.

Indien een bezwaarschrift is ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen het rechtsgebied waar de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft, een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening (waaronder schorsing) indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

 

Bijlagen onderdeel uitmakend van die besluit

Tekening ‘afsluiting Zustersveld tijdelijke vormgeving’ met tekeningnummer 312138.