Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sint AnthonisStaatscourant 2019, 52159Ruimtelijke plannenOntwerpwijzigingsplan ''Buitengebied Rijkevoort-De Walsert, Walsert 5''

Logo Sint Anthonis

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis maken bekend dat op grond van het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpwijzigingsplan ''Buitengebied Rijkevoort-De Walsert, Walsert 5'' (NL.IMRO.1702.8BPWwalsert5-ON01) inclusief alle bijlagen ter inzage ligt.

Inhoud ontwerpwijzigingsplan

Het ontwerpwijzigingsplan voorziet in het wijzigen van de bestemming ''Agrarisch - Grondgebonden'' in de bestemming ''Wonen''. Met de beëindiging van het agrarische bedrijf ter plekke zal vrijwel alle bebouwing ten behoeve van het bedrijf worden gesloopt. In ruil hiervoor wordt in het bestemmingsplan een maximaal bebouwd oppervlakte van 500m2 aan bijgebouwen mogelijk gemaakt.

Reageren op het ontwerpwijzigingsplan

Het ontwerpwijzigingsplan inclusief alle bijlagen ligt met ingang van dinsdag 24 september 2019 gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Brink 3 te Sint Anthonis. Het ontwerpwijzigingsplan is ook te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende bovengenoemde termijn kan door een ieder een schriftelijke dan wel mondelinge zienswijze kenbaar worden gemaakt tegen het ontwerpwijzigingsplan bij het college van B&W. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend op het volgende adres: gemeente Sint Anthonis, Postbus 40, 5845 ZG Sint Anthonis. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt bij de afdeling Strategie & Ontwikkeling. U kunt hiervoor contact opnemen met Mendy van Liempt op telefoonnummer 0485-388 888.

Sin Anthonis, 23 september 2019