Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2019, 52090VerkeersbesluitenBekendmaking verkeersbesluit voor: het aanbrengen van een doorgetrokken streep (fileproofmarkering) op rijksweg 73 tussen rijstrook 1 en rijstrook 2, tussen km 63.0 (Li) en km 62.5 (Li), in de gemeente Venray.

Logo Rijkswaterstaat

 

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) bekend, dat een doorgetrokken streep wordt aangebracht op rijksweg 73, tussen rijstrook 1 en rijstrook 2, tussen km 63.0 (Li) en km 62.5 (Li), in de gemeente Venray.

Welk besluit is genomen?

Op grond van een daartoe namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat genomen verkeersbesluit worden maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer op rijksweg 73 te verbeteren. Deze maatregelen bestaan uit het aanbrengen van een doorgetrokken streep tussen rijstrook 1 en rijstrook 2, tussen km 63.000 (Li) en km 62.500 (Li), in de gemeente Venray.

Waar en wanneer liggen de stukken ter inzage?

Het verkeersbesluit en de tekeningen waarop de maatregelen staan aangegeven, liggen vanaf 23 september 2019 gedurende zes weken, voor eenieder op werkdagen tijdens openingsuren ter inzage bij:

• het kantoor van Rijkswaterstaat Zuid – Nederland, Avenue Ceramique 125 te Maastricht;

• het gemeentehuis van de Venray, Metaalweg 1d te Venray.

Wanneer kan een bezwaarschrift worden ingediend?

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan door belanghebbenden tegen dit besluit in de periode 23 september 2019 tot en met 4 november 2019 een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en worden gezonden aan het hoofd van de afdeling Werkenpakket van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.

Waar moet een bezwaarschrift aan voldoen?

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

a) naam en adres van de indiener;

b) de dagtekening;

c) vermelding van de datum en het nummer of het kenmerk van het besluit waartegen het

bezwaarschrift zich richt;

d) een opgave van de redenen waarom men zich niet met het besluit kan verenigen.

Waar kan een voorlopige voorziening worden ingediend?

Gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift kan, bij een spoedeisend belang, een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Dit verzoek moet worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd.

Naar aanleiding van het verzoek kan de bevoegde Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Als burger kunt u ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de hiervoor vermelde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de hiervoor vermelde internetsite voor de precieze voorwaarden.

Waar moet een verzoek om voorlopige voorziening aan voldoen?

Het verzoek om voorlopige voorziening dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

a) de naam en het adres van de verzoeker;

b) de dagtekening;

c) vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of

kenmerk van het besluit;

d) de gronden van het verzoek (motivering)

Wat zijn de kosten?

In verband met de behandeling van het verzoek om voorlopige voorziening worden griffierechten geheven. Over de hoogte daarvan, de wijze waarop en de termijn waarbinnen u dit dient te betalen, krijgt u na het indienen van het verzoek om voorlopige voorziening bericht van de griffie.

Meer informatie?

Voor nadere informatie en eventuele inhoudelijke vragen kunt u zich wenden tot mevrouw T.M. Franssen, werkzaam bij de afdeling Vergunningverlening van Rijkswaterstaat Zuid – Nederland, telefonisch bereikbaar onder nummer 06-54674782.

Voor nadere informatie en vragen over de uitvoering van de maatregelen kunt u zich wenden tot de heer S. Moerdijk, werkzaam bij het district Zuid-Oost van Rijkswaterstaat directie Zuid-Nederland, telefoon 06-21522820.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

namens deze,

hoofd van de afdeling Vergunningverlening,

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland,

 

P.A.M. Smeets