Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenStaatscourant 2019, 52039Ruimtelijke plannenBekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Het Anker 2 Muiden’ en bekendmaking besluit hogere waarde

Logo Gooise Meren

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren maken, ingevolge artikel 3.8 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat met ingang van 20 september 2019, voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage ligt:

Het ontwerpbestemmingplan ‘Het Anker 2 Muiden’ met identificatienummer NL.IMRO.1942.BPAnkerplaats-on01.

Omschrijving

Het plan maakt een woongebouw met 41 twee- en driekamerwoningen in de sociale huursector mogelijk. Op de begane grond wordt binnen de woonbestemming 1 extra woning gerealiseerd die beschikbaar wordt gesteld ten behoeve van gezamenlijk gebruik (huiskamer voor de wijk). Het woongebouw wordt min of meer op dezelfde locatie als het voormalig gemeentehuis Muiden gesitueerd.

Ter inzage ligging

Binnen de genoemde termijn is het ontwerpbestemmingsplan ‘Het Anker 2 Muiden’ beschikbaar gesteld www.ruimtelijkeplannen.nl en is in te zien bij de Centrale Balie van de gemeente Gooise Meren, Brinklaan 35 Bussum. Openingstijden, zie www.gooisemeren.nl.

Indienen zienswijzen

Binnen de gestelde termijn van zes weken, met ingang van 20 september 2019, kan een ieder zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk dan wel mondeling naar voren brengen.

 • 1.

  Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad en kunnen worden ingezonden via postbus 6000 1400 HA Bussum, onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Het Anker 2 Muiden’.

 • 2.

  Mondelinge zienswijzen kunnen tijdens openingstijden, op afspraak, naar voren worden gebracht bij mevrouw J. Filippo via 035-2070000.

 •  

 •  

 

Bekendmaking Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren maken (gelet op artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet geluidhinder) het volgende bekend:

Het vaststellen van hogere geluidswaarde voor zes woningen op de locatie van het voormalig gemeentehuis aan Het Anker 2 te Muiden.

Ter inzage ligging

Het ontwerpbesluit en andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 20 september 2019 gedurende 6 weken gezamenlijk met het ontwerp bestemmingsplan ter inzage. U kunt de stukken inzien bij de centrale Balie van de gemeente Gooise Meren, Brinklaan 35 te Bussum, geopend maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Desgewenst kan in het gemeentehuis een medewerker van gemeente Gooise Meren een mondelinge toelichting geven op de beschikking.

 

Indienen zienswijzen

Binnen de gestelde termijn van zes weken, met ingang van 20 september 2019, kan een ieder zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk dan wel mondeling naar voren brengen.

 • 1.

  Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad en kunnen worden ingezonden via postbus 6000 1400 HA Bussum, onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Het Anker 2 Muiden’.

 • 2.

  Mondelinge zienswijzen kunnen tijdens openingstijden, op afspraak, naar voren worden gebracht bij mevrouw J. Filippo via 035-2070000.

 •  

 •  

Beroep

Tenslotte is het van belang te weten dat alléén degenen die zienswijzen hebben ingebracht zoals hierboven beschreven en belanghebbend zijn, te zijner tijd naar aanleiding van het definitieve besluit tot het verlenen van de hogere waarden beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.