Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenStaatscourant 2019, 51935VerkeersbesluitenTijdelijke busparkeerplaats Boerhaavestraat en gebruik laad en losplaats Sint Franciscusweg ten behoeve vervoer schoolkinderen, oktober 2019 tot augustus 2020

Logo Heerlen

 

VERKEERSBESLUIT

 

Burgemeester en Wethouders van Heerlen;

 

Gelet op

De bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Algemene wet Bestuursrecht en het meest recente mandaatbesluit.

 

Overwegende

Dat de verbouwing van Basisschool De Horizon per oktober 2019 tot augustus 2020 betekend dat leerlingen van de bestaande locatie aan de Boerhaavestraat vervoert dienen te worden naar de tijdelijke locatie aan de Sint Franciscusweg (achteringang Bernardinuscollege). Vervoer zal plaatsvinden voor alle leerlingen per touringcar.

De parkeerplaatsen ter hoogte van de sportvelden (sporting Heerlen) tijdelijk ingericht kunnen worden als busparkeerplaats.

De bestaande laad- en losplaats aan de Sint Franciscusweg middels een ontheffing gebruikt kan worden als uit- en opstappunt.

 

Het vervoer vindt twee maal per dag plaats. Iedere dag in de ochtend tussen 8.30 uur en 9.30 uur van de Boerhaavestraat naar de Franciscusweg en in de middag tussen 14.00 uur en 15.00 uur. Op woensdag en vrijdagmiddag tussen 12.00 uur en 13.30 uur.

 

Uit oogpunt van

het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden en de belangen/gevolgen als bedoeld in de Wet Milieubeheer

 

Is het gewenst om

a. bestaande parkeervakken aan te Boerhavestraat tijdelijk (oktober 2019 tot augustus 2020) in te richten als busparkeerplaatsen voor het vervoer van leerlingen;

b. van oktober 2019 tot augustus 2020 (gedurende verbouwing) te voorzien in bebording RVV E01 met onderbord: “uitgezonderd schoolbus van ma – vr 8.30 -9.30, 14 – 15.30, wo en vr 12 – 13.30;

c. tijdelijk (oktober 2019 tot augustus 2020) ontheffing te verlenen aan de schoolbus voor het gebruik de laad en losstrook aan de Sint Franciscusweg.

 

Motivering

  • a.

    Door het realiseren van een busparkeerplaats wordt een veilige situatie gecreëerd voor het vervoeren (halen en brengen) van basisschoolkinderen in de tijdelijke situatie van oktober 2019 tot augustus 2020 (verbouwing) van BS De Horizon.

  • b.

    Door het gebruik van de laad- en losplaats aan de Sint Franciscusweg wordt een veilige situatie gecreëerd voor het vervoeren (halen en brengen) van basisschoolkinderen in de tijdelijke situatie van de verbouwing van BS De Horizon.

 

Belangenafweging

Met de belangen van de bewoners is voldoende rekening gehouden. De gemeentelijke belangen van voorkoming van overlast voor omgeving en de verkeersveiligheid/doorstroming zijn gediend bij de te nemen maatregelen en wegen zwaarder dan de overige belangen. Ook ontstaat er geen onduidelijke /onveilige verkeerssituatie.

 

Gehoord/Overleg

ingevolge artikel 24 van het BABW is vooraf overleg gepleegd met de politie. De Boerhaavestraat en de Sint Franciscusweg zijn in beheer bij de gemeente Heerlen.

 

Besluit:

1. Door plaatsing van de borden E01 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, bij de parkeerplaatsen aan de Boerhaavestraat, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.

 

2. Door plaatsing van de onderborden bij E01 (zie tekening) met tekst: “uitgezonderd schoolbus, ma – vr 8.30 – 9.30, wo en vr 12.00 – 13.30”.

 

3. toevoegen onderbord bij borden E07 aan de Franciscusweg met tekst: “uitgezonderd schoolbus”.

 

 

 

Heerlen,

Burgemeester en wethouders van Heerlen,

namens dezen,

Senior adviseur Verkeer en Ruimte,

R.H.M. Theunissen,

Ter inzage legging en bezwaar:

Het verkeersbesluit + tekening liggen eveneens ter inzage bij het Klantcontactcentrum van de afdeling Publiekszaken in de hal van het stadhuis, Geleenstraat 27 in Heerlen.

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift bij ons indienen. Dit kunt u op twee manieren doen : digitaal of schriftelijk.

Een bezwaarschrift moet u indienen binnen 6 weken na de datum van het besluit. Let op : doe dit op tijd, anders wordt uw bezwaar niet inhoudelijk afgehandeld. Dit geldt ook als u nog in overleg bent met de behandelend ambtenaar. Stuur desnoods een voorlopig bezwaarschrift. Hierin kunt u aangeven dat u uw bezwaar op een later moment nog verder zal toelichten.

Digitaal indienen

U kunt niet via e-mail een bezwaarschrift bij ons indienen. U kunt met het formulier voor bezwaarschriften tegen een besluit van de gemeente Heerlen uw bezwaar digitaal indienen. Door het digitale formulier te gebruiken, doorloopt u op eenvoudige wijze de verschillende stappen bij het indienen van een bezwaarschrift. In het formulier vragen wij u of u er mee kunt instemmen dat de verdere correspondentie met u via e-mail plaatsvindt. De gemeente Heerlen kan u dan eenvoudig en efficiënt op de hoogte houden van het verloop van de verdere procedure. U ontvangt dan geen papieren post meer.

Schriftelijk indienen

Wilt u of kunt u geen gebruik maken van het digitale formulier? Dan kunt u uw bezwaarschrift ook per post of fax sturen naar : Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen,

Postbus 1, 6400 AA, Heerlen, fax : (045) 560 3953.

 

Zet in uw bezwaarschrift tenminste :

- tegen welk besluit u bezwaar maakt;

- de datum en het kenmerk van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur bij voorkeur een kopie mee);

- uw naam, adres en woonplaats;

- waarom u bezwaar maakt;

- uw handtekening

- als u voor iemand anders bezwaar maakt, bijvoorbeeld namens een bedrijf, stuur dan een machtiging mee.

Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan -nadat bezwaar is gemaakt bij het College van Burgemeester en Wethouders- aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, bestuursrechtelijke zaken, postbus 950, 6040 AZ Roermond, worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn griffierechten verbonden.

 

 

Bijlagen:

Tekening: Bebording Boerhaavestraat en Sint Franciscusweg, dd. 02-09-2019.