Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrimmelenStaatscourant 2019, 51857Ruimtelijke plannenOngewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Olmhof te Lage Zwaluwe”

Logo Drimmelen

Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken bekend dat de gemeenteraad op 12 september 2019 het bestemmingsplan “Olmhof te Lage Zwaluwe “ ongewijzigd heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 27 september 2019 gedurende 6 weken ter visie.

Het plan voorziet in de bouw van 7 levensloopbestendige woningen aan de Olmhof in Lage Zwaluwe. De bestaande woningen (nummers 1 tot en met 7) en enkele garageboxen op het naastgelegen perceel worden gesloopt. Om te voorzien in de parkeerbehoefte worden aan de Olmhof (buiten het bestemmingsplangebied) 9 parkeerplaatsen aangelegd.

Daarnaast wordt een reststrook groen aan de Koning Gustaaf Adolfstraat bestemd tot “wonen”.

Terinzagelegging

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 27 september 2019 gedurende 6 weken (en dus tot en met donderdag 7 oktober 2019) tijdens de openingstijden (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur en op donderdag van 18.00 tot 20.00 uur) ter inzage in de hal van het gemeentehuis, Park 1 in Made.

Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met het identificatienummer NL.IMRO.1719.5bp18Olmhof-vg01.

Instellen beroep

Tegen het besluit kan door een belanghebbende schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt beroep instellen als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest om een zienswijze naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Als een beroepschrift is ingediend bestaat tevens de mogelijkheid om bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen.

Voor meer informatie over het vastgestelde bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer P. Kieboom, telefonisch te bereiken onder nummer 140162

 

Made 26 september 2019