Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DordrechtStaatscourant 2019, 51821VerkeersbesluitenOpheffen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op de Krispijnseweg ter hoogte van huisnummer 64

Logo Dordrecht

Overwegingen

In het besluit van 23 december 2016 met het kenmerk 1764023 is een gereserveerde gehandicapten-parkeerplaats aangewezen op de Krispijnseweg ter hoogte van huisnummer 64. Deze gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats kan op verzoek van de betrokkene worden opgeheven.

Wettelijk kader

Op basis van bovenstaande overwegingen en met inachtneming van:

de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994). Op grond van art. 2 lid 1 kunnen krachtens deze wet vastgestelde regels strekken tot het verzekeren van de veiligheid op de weg of tot het beschermen van weggebruikers en passagiers. Op grond van art. 15 lid 1 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in art. 12 van het BABW genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW).

Overeenkomstig art. 24 is overleg gepleegd over de handhaafbaarheid van het verkeersbesluit met de verkeersfunctionaris van de eenheid Rotterdam, namens de korpschef van de politie;

het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

het Algemeen Mandaatbesluit Dordrecht;

de beleidsregel gehandicaptenparkeerplaatsen Dordrecht.

Besluit

  • de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats die aangewezen is in het besluit van 23 december 2016 met het kenmerk 1764023 op de Krispijnseweg ter hoogte van huisnummer 64 op te heffen.

 

Het college van Burgemeester en Wethouders

namens dezen,

de heer J. Booij

Clustermanager

 

 

 

 

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na dagtekening schriftelijk bezwaar maken. U dient uw bezwaarschrift te richten aan: Het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.

 

Op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. Verder moet het ten minste bevatten: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van uw bezwaar. Wilt u ook het telefoonnummer vermelden, waarop u overdag te bereiken bent?

 

Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. In spoedeisende gevallen kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening brengt de Rechtbank een bedrag aan griffierecht in rekening.