Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PurmerendStaatscourant 2019, 51735VerkeersbesluitenVerkeersbesluit nummer 616 registratienummer 1488126

Logo Purmerend

Burgemeester en wethouders van Purmerend;

overwegende dat:

Er in verband met de bouw van een nieuwe locatie van het Horizon- & Regio College een herinrichting van een gedeelte van het Karekietpark zal plaatsvinden;

er door deze herinrichting diverse aanpassingen nodig zijn om de verkeersveiligheid te garanderen;

het daarom noodzakelijk is een verkeersmaatregel vast te stellen ten behoeve van het verzekeren van de verkeersveiligheid voor dit gedeelte van het Karekietpark;

door het instellen van een 30 kilometer zone, het aanwijzen van éénrichtingsverkeer op het parkeerterrein ter hoogte van deze locatie van het Horizon- & Regio College, het aanwijzen van de toegangsweg naar het parkeerterrein van deze locatie als doodlopende weg, het aanwijzen van een parkeerplaats ten behoeve van laden en lossen en het aanwijzen van een verplicht fietspad dit doel bereikt kan worden;

hiertoe de borden A1-30-ZB, A2-30-ZE, L8, J9 met onderbord “Na 135 meter”, C2, C3 , E7 en G11 als genoemd in Bijlage I van het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 geplaatst dienen te worden, zoals aangegeven op bijgevoegde tekening;

gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet, de maatregel mede strekt tot het verzekeren van de bruikbaarheid van de weg;

de betreffende wegen en/of weggedeelten in beheer zijn bij de gemeente Purmerend;

deze maatregel tevens wordt genomen uit het oogpunt van het beschermen van weggebruikers en passagiers en de openbare orde;

er overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg heeft plaats gevonden met de gemandateerde van de Korpschef van de politie Noord-Holland, Zaanstreek-Waterland, Purmerend over de voorgenomen verkeersmaatregel.

Gelet op:

 • -

  de toepasselijke artikelen van de Wegenverkeerswet 1994;

 • -

  het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • -

  het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • -

  de mandaat- en machtigingslijst 2018, waarbij de teammanager van het team Vergunningen, Beleid en Advies gemachtigd is tot het vaststellen van permanente verkeersmaatregelen;

B E S L U I T E N:

I.Met ingang van 28 oktober 2019 in het Karekietpark ter hoogte van een nieuwe locatie van het Horizon- & Regio College de verkeersborden A1-30-ZB en A2-30-ZE, L8, J9 met onderbord “Na 135 meter”, C2, C3, E7 en G11 als genoemd in Bijlage I van het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te plaatsen, zoals aangegeven op bijgevoegde tekening.

Purmerend,

namens burgemeester en wethouders van Purmerend,

de teammanager Vergunningen, Beleid en Advies,

J.H.H. de Bruijn

Bekend gemaakt op:

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u bezwaar maken. Neemt u dan eerst telefonisch contact met ons op; misschien komen we samen tot een oplossing. Komen we er niet uit, dan kunt u binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen.

U kunt dat digitaal doen, dan heeft u een DigiD nodig. Of u schrijft een brief naar het team Juridische en Veiligheidszaken, Postbus 15, 1440 AA te Purmerend. Voor meer informatie zie: www.purmerend.nl/bezwaar.

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

 • -

  uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres;

 • -

  een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt ;

 • -

  de reden waarom u bezwaar maakt;

 • -

  de datum en uw handtekening.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuurt u dan een volmacht mee. Op www.purmerend.nl/bezwaar vindt u een voorbeeld.