Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DuivenStaatscourant 2019, 51716OverigVestiging Wet voorkeursrecht gemeenten Gemeente Duiven

Logo Duiven

Aanwijzing 

De gemeenteraad van de gemeente Duiven maakt ingevolge artikel 7 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten bekend, dat zij bij besluit van 17 september 2019 op grond van artikel 2 juncto 5 diverse percelen gelegen ten noorden van de Molenstraat en ten westen van de Veldstraat hebben aangewezen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 24 en 26 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn. De aangewezen percelen zijn globaal aangegeven gelegen ten noorden van de Molenstraat 14 en 16 en ten westen van de gebouwen gelegen aan de Veldstraat. De aanwijzing heeft als planologische basis de ruimtelijke visie en de toegedachte bestemming zoals opgenomen in het raadsvoorstel. De percelen zijn nader aangegeven op het bij ons besluit behorend kadastraal overzicht en de lijst van aangewezen percelen. Het besluit van 17 september 2019 treedt in werking een dag na publicatie in de Staatscourant van 18 september 2019, te weten op 19 september 2019, en geldt voor een termijn van drie jaar.

Aanbiedingsplicht

Door het besluit tot aanwijzing van diverse percelen gelegen ten noorden van de Molenstraat als gronden waarop een voorkeursrecht is gevestigd en de publicatie in de Staatscourant wordt onder andere de aanbiedingsplicht als bedoeld in artikel 10 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing verklaard. Die aanbiedingsplicht houdt in dat de eigenaren en/of zakelijk gerechtigden van de in het besluit aangewezen gronden, wanneer zij hun eigendom of hun recht willen verkopen en leveren, dit eerst aan de gemeente Duiven te koop moeten aanbieden alvorens verkoop aan anderen mogelijk is.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken na dagtekening van deze publicatie in de Staatscourant tegen dit besluit tot aanwijzing een bezwaarschrift indienen. In het ondertekende bezwaarschrift moet worden opgenomen: de naam en het adres van de belanghebbende, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar (de motivering). Het bezwaarschrift dient gericht te worden aan de gemeenteraad van de gemeente Duiven, Postbus 6, 6920 AA te Duiven.

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen het besluit tot aanwijzing, bestaat tevens de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren, indien daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

Ter Inzage

Het besluit op basis waarvan het voorkeursrecht is gevestigd en de daarbij behorende stukken (de lijst van aangewezen percelen en het kadastraal overzicht) liggen van 19 september 2019 tot en met 31 oktober 2019 ter inzage in het gemeentehuis bij het Loket Omgevingsvergunning, Koning Willem-Alexanderplein 1 te Duiven. Voor inzage van de stukken kunt u een afspraak maken met het Loket Omgevingsvergunning via omgevingsvergunning@1stroom.nl of via telefoonnummer 088-695 3000.

 

Duiven 17 september 2019,

Het college van burgemeester en wethouders,